Bibliografia
Okładla dla

Świat z drugiej strony ekranu. Studium recepcji treści kultury popularnej przez kobiety wiejskieAutor/-ka Kamil Łuczaj
Wydawca Wydawnictwo LIBRON,
Kraków, 2013
ISBN978-83-62196-95-1
Liczba stron206


Obszar Media

Pomysł podjęcia niniejszego tematu badawczego nasunął mi się podczas rozmowy z jednym z moich przyjaciół, który w przeciwieństwie do mnie ma wykształcenie techniczne. Zauważyliśmy wówczas, że choć obaj lubimy oglądać seriale telewizyjne i często oglądamy te same produkcje, zwracamy uwagę na ich zupełnie różne aspekty. W tym samym czasie zacząłem interesować się naukowo estetyką empiryczną (podejście ewolucjonistyczne i „klasyczne”, wypływające z prac Pierre’a Bourdieu1) oraz koncepcjami teoretycznymi dotyczącymi kultury popularnej. Postanowiłem więc przyjrzeć się bliżej fundamentalnym różnicom, stawiając pytanie o to, czy osoby nienależące do kontekstu kulturowego, w którym produkowane są seriale (środowiska wykształconych mieszkańców wielkich miast), potrafią zrozumieć to, co chcą przekazać nadawcy chętnie oglądanych przez nich seriali. Innymi słowy, postanowiłem zbadać, czy kody pochodzące spoza wielkiego miasta są współmierne do kodów, które zostały zastosowane przy produkcji seriali, tylko bowiem ich współmierność umożliwia zrozumienie przesłania serialu, które wykraczałoby poza jego warstwę fabularną. W tym znaczeniu praca ta dotyka dwóch „wielkich tematów” eksplorowanych w naukach społecznych: wykluczenia i kultury masowej/popularnej..
(z Wprowadzenia)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

Rozdział 1.
Dwa rodzaje wykluczenia

1.1. Socjologiczne teorie ubóstwa
1.1.1. Kulturowe teorie ubóstwa
1.1.2. Strukturalne i syntetyczne teorie ubóstwa
1.1.3. Marginalizacja w społeczeństwie konsumpcyjnym
1.2. Wykluczenie kulturowe mieszkańców obszarów popegeerowskich
1.2.1. Ogólna charakterystyka terenów popegeerowskich
1.2.2. Wykluczenie kulturowe mieszkańców wsi popegeerowskich
1.3. Kobiety jako grupa o statusie mniejszościowym
1.3.1. Indeks Gender Gap
1.3.2. Kobiety w sferze publicznej: przykład polityki
1.3.3. Kobiecość jako piętno
1.3.4. Wzorce kulturowe i „męska dominacja”

Rozdział 2.
O kulturze popularnej i sposobach jej rozumienia

2.1. Uczestnictwo w kulturze
2.2. Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury
2.3. Kodowanie/dekodowanie

Rozdział 3.
Seriale telewizyjne i ich widzowie

3.1. Serial czy seriale? O różnorodności filmów w odcinkach
3.2. Od Szpitala na peryferiach do Princeton-Plainsboro.
O ewolucji serialu telewizyjnego
3.3. Dlaczego ludzie oglądają (tradycyjne) seriale?
3.4. Dlaczego ludzie oglądają(współczesne) seriale?

Rozdział 4.
Metodologiczne założenia projektu badawczego

4.1. Orientacja metodologiczna
4.2. Logika doboru próby
4.3. Wywiad ankieterski. Pytania badawcze i wstępne hipotezy
4.4. Zogniskowane wywiady grupowe z wykorzystaniem filmów
4.4.1. Pytania i hipotezy badawcze
4.4.2. Istota wywiadu grupowego
4.4.3. Wykorzystanie materiałów wizualnych
4.4.4. Rekonstrukcja znaczenia preferowanego i przebieg wywiadu

Rozdział 5.
Charakterystyka badanej zbiorowości i preferencje respondentek w zakresie odbioru telewizji

5.1. Charakterystyka badanej próby
5.2. Przebieg wywiadów
5.2.1. Wielopole
5.2.2. Janów
5.2.3. Sokołów
5.2.4. Kolejnice
5.3. Sposoby oglądania telewizji
5.3.1. Czas poświęcany na oglądanie telewizji oraz fenomen „nieoglądania”
5.3.2. Sprzęt RTV i dostępność oferty programowej
5.3.3. Wykorzystanie internetu i towarzystwo przy oglądaniu telewizji
5.4. Motywacje do oglądania telewizji
5.5. Ulubione seriale telewizyjne uczestniczek badania

Rozdział 6.
Jak ogląda się serial na wsi? Wstępne uwagi interpretacyjne

6.1. Obserwacje „etnograficzne”
6.2. Analiza ramowa
6.3. Obraz świata respondentek
6.3.1. Korzystanie z tradycyjnych kategorii społecznych
6.3.2. Podział swoje-obce
6.3.3. Stosunek do osób nieheteroseksualnych
6.3.4. Stosowanie końcówek rodzajowych
6.3.5. Pogląd na role rodzinne
6.4. Naturalne poczucie humoru

Rozdział 7.
Jak kobiety wiejskie dekodują wielkomiejskie przekazy?

7.1. Odbiór warstwy fabularnej serialu
7.2. Odbiór warstwy ideologicznej serialu
7.3. Homoseksualizm jako temat drażliwy
7.4. Zrozumienie kodów kulturowych
7.5. Typ odczytania tekstu kultury
Zakończenie
Załącznik A
Załącznik B
Załącznik C
Bibliografia
Summary