Bibliografia
Okładla dla

Struktury wynagradzania pracownikówAutor/-ka Zofia Sekuła
Wydawca Wolters Kluwer,
Warszawa, 2011
ISBN978-83-264-1310-0
Liczba stron468


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Luka płacowa

Głównym celem książki Struktury wynagradzania pracowników jest przedstawienie, w prosty i zrozumiały sposób, zarówno podstaw, jak i zaawansowanej problematyki wynagradzania. Autorka omawia klasyczne i innowacyjne sposoby kształtowania systemów wynagradzania, kategorie i funkcje płac oraz metody przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu. Na podstawie najnowszej literatury, studiów własnych i długoletnich badań empirycznych dokonuje nowatorskiej syntezy i klasyfikacji zjawisk, czyniąc to z zamiarem ukazania czytelnikom problemów wynagradzania z innej perspektywy i zachęcenia do poszukiwania oryginalnych i ciekawych rozwiązań w systemach wynagradzania, uwzględniających dobro pracowników. Przedstawia także obowiązujące akty prawne wraz z ich interpretacją merytoryczną oraz sposoby i wymogi uwzględniania tych aktów w systemach wynagradzania.
Publikacja zawiera szerokie spektrum narzędzi wspomagających kształtowanie sprawiedliwych, efektywnych i nowoczesnych systemów wynagradzania. Uwzględnia różne punkty widzenia i oceny poszczególnych kwestii przez pracodawców, pracowników i związki zawodowe, wskazując możliwości godzenia interesów i oczekiwań wszystkich stron. Zaprezentowane narzędzia, instrumenty, pomysły i sugestie mogą być bezpośrednio wykorzystywane w praktyce. Większość omawianych kwestii osadzona jest bowiem w realiach gospodarki polskiej i ma bezpośrednie odniesienie do rozwiązań stosowanych obecnie w różnych organizacjach.SPIS TREŚCI
O autorce
Wstęp

Rozdział 1. Wyznaczniki sprawiedliwego wynagradzania
1.1. Istota płacy i wynagrodzenia - próba uporządkowania pojęć
1.2. Funkcje płacy
1.3. Płaca minimalna i rodzinna
1.4. Płaca godziwa
1.5. Płaca rynkowa i przeciętna
1.6. Sprawiedliwość wynagradzania
1.7. Przeciwdziałanie dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników
1.8. Forma prawna systemu wynagradzania

Rozdział 2. Wartościowanie pracy na potrzeby wynagradzania pracowników
2.1. Trudność pracy zawodowej
2.2. Cele i potrzeby wartościowania pracy
2.3. Sumaryczne metody wartościowania pracy
2.4. Metody mieszane
2.5. Analityczne metody wartościowania pracy
2.6. Konstrukcja wybranych analitycznych metod wartościowania pracy
2.7. Innowacyjne metody wartościowania pracy
2.8. Organizacja wartościowania pracy
2.9. Argumenty za wartościowaniem pracy i przeciw niemu

Rozdział 3. Składowe i determinanty taryfikacji pracy
3.1. Narzędzia taryfikacji pracy
3.2. Taryfikatory pracy
3.3. Projektowanie siatek płac
3.4. Metody ustalania stawek płac na podstawie wyników wartościowania pracy
3.5. Wymogi dotyczące tworzenia tabel płac
3.6. Rodzaje tabel płac

Rozdział 4. Formy płac
4.1. Czynniki mające wpływ na wybór form płac
4.2. Systematyka form płac
4.3. Płace czasowe
4.4. Płace akordowe
4.5. Bonusowe formy płac
4.6. Prowizyjne formy płac
4.7. Analiza efektywności form płac

Rozdział 5. Struktura wynagrodzenia
5.1. Istota i klasyfikacja składników płac
5.2. Składniki płac za trudność i efektywność pracy
5.3. Składniki płac za staż i warunki pracy
5.4. Świadczenia

Rozdział 6. Innowacyjne strategie płac
6.1. Dynamiczne wartościowanie pracy
6.2. Płace pakietowe
6.3. Płace za kompetencje
6.4. Płace za umiejętności
6.5. Taryfikatory typu broadbanding
6.6. Wynagrodzenie za wyniki
6.7. Świadczenia rzeczowe
6.8. Dochody z pracy odroczone w czasie
6.9. Polityka płac

Rozdział 7. Praktyki stosowane w wynagradzaniu pracowników
7.1. Wartościowanie pracy w Inspektoracie Ochrony Środowiska
7.2. Wynagrodzenia oparte na blokach umiejętności dla robotników sektora maszynowego
7.3. Kształtowanie stawek płac zasadniczych za pomocą metody wartościowania pracy Hay Group
7.4. Sposób dynamicznego wartościowania pracy według Karlssona
7.5. Metoda wartościowania kompetencji w przedsiębiorstwie energetycznym
7.6. Zasady wynagradzania pracowników w spółce produkcyjnej należącej do koncernu międzynarodowego
7.7. System wynagradzania pracowników w firmie koreańskiej
7.8. Analiza i ocena systemu wynagradzania w miejskim przedsiębiorstwie komunikacyjnym
7.9. Projekt systemu wynagradzania pracowników szpitala klinicznego
7.10. Wynagradzanie pracowników w małej firmie budowlanej
7.11. Układ zbiorowy pracy w spółce zajmującej się produkcją środków
transportowych z udziałem kapitału niemieckiego
7.12. Motywowanie ekonomiczne pracowników w banku
7.13. Zarządzanie wynagrodzeniami w spółce zajmującej się produkcją urządzeń energoelektronicznych
7.14. Przykład regulaminu wynagradzania niespełniającego wymogów kodeksu pracy obowiązującego w firmie elektronicznej
7.15. Praktyczne sposoby przeciwdziałania dyskryminacji w wynagradzaniu pracowników
7.16. Końcowa ocena stosowanych w Polsce praktyk wynagradzania pracowników

Indeks