Bibliografia

Status osoby niepełnosprawnej w polskim systemie prawa to omówienie regulacji obowiązujących w przedmiocie praw i obowiązków oraz ciężarów i uprawnień, które polski ustawodawca wiąże ze szczególną sytuacją osoby niepełnosprawnej. 
Publikacja syntezuje informacje zaczerpnięte z aktów różnej hierarchii i należące do różnych gałęzi prawa. Szczególną uwagę poświęcono ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz omówieniu zadań organów administracji publicznej. 
 (opis ze strony Wydawcy)

SPIS TREŚCI
Wstęp 
Rozdział 1. Problematyka niepełnosprawności w prawie międzynarodowym, europejskim i krajowym
1. Prawa osób niepełnosprawnych w międzynarodowych źródłach prawa 
2. Prawa osób niepełnosprawnych w źródłach prawa europejskiego . 
3. Niepełnosprawność w systemie prawa krajowego 
3.1. Prawa osób niepełnosprawnych w Konstytucji RP . 
3.2. Niepełnosprawność a ustawodawstwo 
Rozdział 2. Pojęcie niepełnosprawności i procedury orzekania o niepełnosprawności
1. Niepełnosprawność a zasada równości wobec prawa . 
2. Pojęcie niepełnosprawności 
3. Ustawowe przesłanki niepełnosprawności 
4. Postępowanie w sprawie orzekania o niepełnosprawności . 
Rozdział 3. Instytucje realizujące zadania na rzecz osób niepełnosprawnych
1. Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
2. Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw osób Niepełnosprawnych 
3. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
3.1. Struktura organizacyjna PFRON . 
3.2. Gospodarka finansowa i zadania Funduszu 
4. Instytucje realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na poziomie województwa 
4.1. Zadania samorządu województwa i wojewody na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich finansowanie ze środków PFRON
4.2. Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i wojewódzkie rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych 
5. Instytucje realizujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na poziomie powiatu . 
5.1. Zadania realizowane przez administrację powiatu na rzecz osób niepełnosprawnych . 
5.2. Finansowanie zadań powiatu ze środków PFRON . 
5.3. Powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności i powiatowe rady konsultacyjne do spraw osób niepełnosprawnych 
Rozdział 4. Edukacja osób niepełnosprawnych
1. Potrzeba i koncepcje kształcenia osób niepełnosprawnych 
2. Modele kształcenia specjalnego . 
3. System kształcenia osób niepełnosprawnych . 
3.1. Rola publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych 
3.2. Organizacja kształcenia specjalnego osób niepełnosprawnych . 
3.3. Rozwiązania systemowe zapewniające edukację osobom najciężej niepełnosprawnym. Działania zmierzające do ograniczenia skutków niepełnosprawności . 
3.4. Szczególne uregulowania sytuacji edukacyjnej osób niepełnosprawnych 
4. Edukacja osób z dysfunkcją wzroku . 
5. Rola edukacji i sportu w rehabilitacji osób niepełnosprawnych ruchowo . 
6. Wyrównanie szans edukacyjnych osób niepełnosprawnych . 
7. Edukacja zawodowa osób niepełnosprawnych . 
Rozdział 5. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych. Sytuacja osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy
1. Status zakładów pracy chronionej na polskim rynku pracy . 
1.1. Uzyskanie statusu zakładu pracy chronionej 
1.2. Przywileje pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej . 
1.3. Wskaźnik zatrudnienia. Wpłaty na PFRON 
2. Status zakładu aktywności zawodowej 
3. Znaczenie WTZ w procesie zatrudnienia osoby niepełnosprawnej 
3.1. Organizacja WTZ 
3.2. Funkcjonowanie i rola WTZ . 
4. Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą 
5. Szczególne uprawnienia pracowników niepełnosprawnych.