Bibliografia

Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja – postawy, które zdecydowały o tragicznym charakterze wieku XX, wcale nie zaniknęły w wieku XXI. To problem, który dotyczy wszystkich: od dostatnich społeczeństw Zachodu, do zmagających się z głodem krajów ubogiego Południa. I walka z nim wszędzie wymaga odwagi i otwartości: podejmowania nowych wyzwań społecznych i kulturowych, rozbudzania wrażliwości społecznej, kształtowania postaw szacunku dla odmienności i różnorodności. Szczególne zadanie stoi tu przed Zjednoczoną Europą. Musimy bowiem uświadomić sobie, iż plaga rasizmu nie omija wykształconych i nowoczesnych społeczeństw europejskich. Dlatego konieczne jest podjęcie wspólnych działań, które zjednoczą wszystkie kraje członkowskie w pracy na rzecz skutecznego przeciwdziałania dyskryminacji i rasizmowi. Dyskusja na ten temat rozpoczęła się w Europie stosunkowo niedawno, choć wielowiekowe doświadczenia kolonializmu europejskiego powinny wywołać wcześniejsze refl eksje. Dziś instytucje UE robią wiele, aby usunąć te zapóźnienia. Unia Europejska coraz aktywniej angażuje się w działania mające bezpośredni i pośredni wpływ na przeciwdziałanie rasizmowi i ksenofobii, wykluczeniu społecznemu czy też problemom związanym z migracją.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
1. Zakaz dyskryminacji – co doradca wiedzieć powinien?
2. Symbolika rasistowska jako forma naruszenia prawa
3. Poradnictwo obywatelskie dla ofiar dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej w Polsce
4. Gromadzenie danych osobowych – regulacje prawa wspólnotowego oraz rozwiązania międzynarodowe
5. Baza danych przypadków o charakterze rasistowskim, ksenofobicznym i antysemickim – założenie wstępne
6. Model poradnictwa dla ofiar dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej, wraz z wyszczególnieniem kryteriów i procedur – propozycja uczestników seminarium
7. Model sprawozdawczości w ramach poradnictwa dla ofiar dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej – projekt