Bibliografia
Okładla dla

Społeczny wymiar strategii "Europa 2020": Sprawozdanie Komitetu Ochrony Socjalnej (2011) Streszczenie (28/07/2011)Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2011
ISBN978-92-79-20389-3
Liczba stron24


Hasło słownikowe Wykluczenie społeczne

Komitet Ochrony Socjalnej (polityczne forum dla państw członkowskich i Komisji Europejskiej) przygotował sprawozdanie za 2011 r. dotyczące społecznego wymiaru strategii „Europa 2020”. Niniejsza broszura podsumowuje sprawozdanie – zawiera wprowadzenie do prac Komitetu, opisuje unijne cele w zakresie ograniczania ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz analizuje stan obecny i trendy w tym obszarze. Omówiono w niej rozwiązania polityczne w dziedzinie ograniczania ubóstwa i zapobiegania mu oraz zarysowano główne wnioski przyjęte przez Komitet; szczegółowo zaprezentowano też wybrane programy krajowe oraz instrumenty UE dotyczące zapobiegania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. Niniejsza publikacja jest dostępna w formie dr ukowanej we wszystkich językach urzędowych UE.


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Cel w zakresie zmniejszenia ubóstwa i poprawy integracji społecznej
Ubóstwo i wykluczenie społeczne w UE – stan obecny i najnowsze tendencje
Wskaźnik zagrożenia ubóstwem
Poważna deprywacja materialna
Osoby żyjące w gospodarstwach domowych o bardzo małej intensywności pracy
Kto jest zagrożony ubóstwem i wykluczeniem?
Poprawa pomiaru ubóstwa i wykluczenia społecznego
Polityka zapobiegania ubóstwu i zmniejszania go
Promowanie rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
Aktywne strategie włączania podstawą środków zwiększania zatrudnienia
Wykształcenie i kwalifi kacje wyznacznikami włączenia społecznego
Trwała i odpowiednia ochrona socjalna
Polityka integracji społecznej
Instrumenty finansowe UE przeznaczone do zwalczania ubóstwa
Postulaty na przyszłość – główne przesłania
Więcej informacji