Bibliografia
Okładla dla

Społeczno-edukacyjne uwarunkowania startu zawodowego młodych osób niepełnosprawnych. Studium empiryczne z regionu łódzkiegoAutor/-ka Beata Jachimczak
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2011
ISBN978-83-7587-712-0
Liczba stron242


Dyskusja dotycząca problemu startu zawodowego osób z niepełnosprawnością jest tematem istotnym dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i jakości życia poszczególnych jego uczestników.
„W myśl obecnie obowiązującej polityki społecznej osoby z niepełnosprawnością nie tylko mogą, ale są wręcz zachęcane do uczestnictwa w społeczeństwie obywatelskim. Wciąż jednak struktury samorządowe nie są wystarczająco przygotowane do wspierania tego typu inicjatyw” – pisze we wstępie autorka opracowania, wskazując równocześnie na sposoby i modele naprawcze tego wycinka społecznej rzeczywistości.
Autorka rozważa poszczególne elementy składające się jakość życia i udział i ich wpływ na funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością. Głównym z nich jest edukacja, czyli „jeden, z pierwszych obszarów, w których może dojść do zniesienia barier różnicujących pozycję osoby w grupie, a tym samym dać wszystkim równe szanse dostępu”. Publikacja jest próba dopełnienia twierdzenia o niezwykle istotnej wadze prawidłowego diagnozowania rezultatów działań edukacyjnych podejmowanych wobec osób z niepełnosprawnością.


SPIS TREŚCI:
Wstęp
Rozdział 1
Uwarunkowania sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych społeczeństwie i gospodarce wolnego rynku
1.1. Praca w perspektywie zmian społecznych i cywilizacyjnych
1.2. Istota niepełnosprawności – implikacje dla zatrudnienia i pracy zawodowej

Rozdział 2
Niepełnosprawni na rynku pracy – idee i konfrontacja z rzeczywistością

2.1. Niepełnosprawny w sytuacji pracy – nadzieje, możliwości i oczekiwania
2.2. Sytuacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych – współczesna perspektywa
2.3. Praca z perspektywy niepełnosprawnego pracownika
2.4. Praca niepełnosprawnych – perspektywa pracodawcy

Rozdział 3
Rehabilitacja jako podstawa nabywania kompetencji zawodowych

3.1. Rehabilitacja w ujęciu normalizacyjnym
3.2. Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych – działania rzeczywiste i deklarowane
3.3. Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych – deklarowane i rzeczywiste ramy wsparcia

Rozdział 4
Edukacja niepełnosprawnych w perspektywie możliwości podjęcia pracy

4.1. Kształcenie zawodowe na poziomie szkoły średniej i zasadniczej szkoły zawodowej w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
4.2. Niepełnosprawność a wyższe wykształcenie

Rozdział 5 Założenia metodologiczne badań własnych nad edukacyjnymi uwarunkowaniami startu i aktywności zawodowej młodych osób niepełnosprawnych
5.1. Uzasadnienie podjęcia problemu badawczego
5.2. Co, dlaczego i jak było badane
5.3. Pytania problemowe
5.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
5.5. Charakterystyka badanej grupy i zasady doboru próby

Rozdział 6
Edukacyjne uwarunkowania startu i aktywizacji zawodowej młodych osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących edukację na etapie szkoły zawodowej. Relacja z badań własnych

6.1. Poziom podstawowych kompetencji osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie w szkołach zawodowych. Relacja z badań własnych
6.1.1. Analiza wariancji dla wyników testu kompetencyjnego w grupach osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
6.1.2. Korelacje zmiennych w teście kompetencji kluczowych w grupie osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących kształcenie na etapie średniej i zasadniczej szkoły zawodowej
6.2. Poziom motywacji do uczenia się i lęku szkolnego osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie w średnich i zasadniczych szkołach zawodowych. Relacja z badań własnych
6.2.1. Analiza wariancji w teście „Ja i moja szkoła” dla podskal motywacja do nauki szkolnej i lęk szkolny
6.2.2. Korelacje zmiennych w teście „Ja i moja szkoła” dla podskal motywacja do nauki szkolnej i lęk szkolny oraz kompetencji kluczowych w grupie osób z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących kształcenie na etapie średniej i zasadniczej szkoły zawodowej
6.3. Poziom samooceny osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie w średnich i zasadniczych szkołach zawodowych. Relacja z badań własnych
6.3.1. Analiza wariancji dla skali samooceny

Rozdział 7
Praca w perspektywie oczekiwań, potrzeb i kompetencji badanych

7.1. Wizja pracy młodych osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie na etapie średniej i zasadniczej szkoły zawodowej. Potrzeby i oczekiwania. Relacja z badań własnych
7.1.1. Analiza wariancji dla wyników dotyczących potrzeb zawodowych
7.2. Wizja przyszłej pracy w zainteresowaniach i planach życiowych młodych osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych kończących kształcenie na etapie średniej i zawodowej szkoły zawodowej. Relacja z badań własnych
7.2.1. Analiza wariancji dla zainteresowań zawodowych w planach życiowych

Zakończenie. Próba odpowiedzi na najważniejsze pytania
Bibliografia
Netografia