Bibliografia

Udział kobiet w sprawowaniu władzy jest jednym z zasadniczych zagadnie analizowanych w ramach rozważań nad równością kobiet i mężczyzn oraz nad sytuacją kobiet. Badania opinii publicznej wskazują, że społeczeństwo polskie opowiada sie za zwiększeniem udziału kobiet we władzy i za równym udziałem kobiet i mężczyzn we władzach, zwłaszcza we władzach na szczeblu lokalnym. Dotąd jednak badania dotyczyły przede wszystkim udziału kobiet we władzach na szczeblu najwyższym – Sejmu, Senatu, rządu, ostatnio (na początku XXI wieku) zaczęły obejmować także szczebel władz gminnych. W roku 2005 po raz pierwszy podjęliśmy próbę przeprowadzenia badań na najniższym szczeblu – wśród sołtysów, a zwłaszcza wśród kobiet sprawujących tę funkcję.
(ze Wstępu)

Tekst pochodzi z tomu Kobiety w polityce


SPIS TREŚCI
1 Cechy społeczno-demograficzne badanych
2 Wybór i liczba kadencji
3 Reakcja rodziny na wybór kobiety na sołtysa. Organizacja życia codziennego
4 Główne problemy sołectwa
5 Rada sołecka
6 Równe szanse czy dyskryminacja kobiet?
7 Sołtys czy sołtyska? Wpływ płci na pełnienie funkcji sołtysa
8 Problemy w sprawowaniu urzędu
Uwagi końcowe
Bibliografia