Bibliografia
Okładla dla

Samotna matka w społeczeństwie obywatelskim. Diagnoza aktywności dolnośląskich kobiet.Autor/-ka Ewa Miszczuk , Monika Miszczuk-Wereszczyńska
Wydawca Instytut Rzeźby Społecznej Fundacja im. Josepha Beuysa,
Wrocław, 2009
ISBN978-83-60732233-1-1
Liczba stron166
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Niniejsza publikacja zawiera wyniki socjologicznej diagnozy aktywności obywatelskiej samotnych matek w województwie dolnośląskim na tle ich sytuacji społeczno ekonomicznej Badania przeprowadzono w terminie od lutego do czerwca 2009 roku w ramach projektu pt: „Samotna Matka w społeczeństwie obywatelskim – diagnoza sytuacji dolnośląskich kobiet” i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych. Partnerami projektu były lokalne organizacje pozarządowe z Wrocławia: Stowarzyszenie Pomocy Samotnym Matkom i Dzieciom oraz Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne „Rita Baum”
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Problematyka diagnozy

Badana zbiorowość

Zastosowane metody badawcze

1. CHARAKTERYSTYKA OŚRODKÓW DLA SAMOTNYCH MATEK NA DOLNYM ŚLĄSKU

1.1. Dane dolnośląskie na tle statystyk ogólnopolskich

1.2. Ośrodki dla samotnych matek na Dolnym Śląsku

2. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNO-DEMOGRAFICZNA DOLNOŚLĄSKICH SAMOTNYCH MATEK

2.1. Cechy społeczno-demograficzne Samotnych Matek

2.2. Sytuacja rodzinna respondentek

3. DETERMINANTY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-OBYWATELSKIEJ SAMOTNYCH MATEK .

3.1. System wartości badanych

3.2. Poziom poczucia podmiotowości respondentek

3.3. Poziom zaufania społecznego badanych

3.4. Sytuacja samotnych matek w Polsce i w innych krajach

4. WYMIARY AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-OBYWATELSKIEJ SAMOTNYCH MATEK

4.1. Aktywność zawodowa

4.2. Aktywność edukacyjna

4.3. Aktywność kulturalna, czas wolny

4.4. Aktywność obywatelska

5. MAPA POMOCY

5.1. Sytuacja materialna respondentek

5.2. Dotychczasowe formy pomocy

5.3. Formy oczekiwanej pomocy

WNIOSKI I REKOMENDACJE

Literatura i materiały źródłowe

SPIS TABEL I WYKRESÓW

ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU