Bibliografia
Okładla dla

Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania.Autor/-ka Łukasz Przybylski , Maciej Błaszczak
Wydawca Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-7383-429-3
Liczba stron120
Link do publikacji

Projektowanie dla wszystkich (design for all) koncentruje się na szeroko rozumianej różnorodności człowieka i w tym sensie ma uniwersalny charakter (universal design): nikt nie podlega wykluczeniu, a korzyść odnosi każdy użytkownik przestrzeni publicznej. Identyfikacja potrzeb tak zwanych ekstremalnych użytkowników (extreme users) – na przykład osób cierpiących na choroby rzadkie i sprzężone – którzy nie byli uwzględniani w ilościowych modelach analitycznych, pozwoliła podwyższyć jakość produktów i usług oferowanych całemu społeczeństwu.
Uniwersalne projektowanie osłabia stygmatyzację osób niepełnosprawnych, oferując produkty niewymagające dodatkowej modyfikacji czy specjalnych rozwiązań funkcjonalnych. W przeszłości, gdy niepełnosprawnych – w świetle założeń modeli analitycznych – traktowano jako ludzi odbiegających od normy, przeznaczone dla nich projekty były modyfikacjami rozwiązań pierwotnie opracowanymi dla osób sprawnych. Istotą uniwersalnego projektowania jest dostępność – bez jakichkolwiek przeróbek (Trace Center, 2008) – przestrzeni publicznej dla osób, które w różny sposób się przemieszczają, z różną precyzją postrzegają otoczenie i w różnym tempie realizują codzienne działania.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp

Rozdział 1
Systemowy model niepełnosprawności
1.1. Wprowadzenie
1.2. Systemowy i analityczny opis rzeczywistości
1.3. Sytuacja osób niepełnosprawnych w perspektywie analitycznej i systemowej
1.4. Zasady rozumienia niepełnosprawności w modelu systemowym
1.4.1. Zasada unikatowości osoby
1.4.2. Zasada unikatowości potrzeb
1.4.3. Zasada unikatowości strategii
1.4.4. Zasada unikatowości rozwiązań
1.5. Podsumowanie

Rozdział 2
Uniwersalne projektowanie, czyli wiedza zmaterializowana w przedmiotach
2.1. Wprowadzenie
2.2. Dwa modele potencjału adaptacyjnego człowieka: genotypowy i fenotypowy
2.3. Informacyjna analiza modelu fenotypowego
2.4. „Rzeczy są dla ludzi” – przedmiotowa charakterystyka predyspozycji poznawczych człowieka
2.4.1. Przedmioty nie powinny nadmiernie angażować uwagi człowieka
2.4.2. Przedmioty powinny stymulować wszystkie zmysły
2.4.3. Przedmioty muszą być użyteczne
2.5. Uniwersalne projektowanie jako mechanizm regulacyjny rozwoju człowieka
2.6. Podsumowanie

Rozdział 3
Przedmioty na drogach ludzi – narodziny uniwersalnego projektowania
3.1. Wprowadzenie
3.2. Otoczenie – napotykanie czy projektowanie
3.3. Niesprawność czy niemożność użycia?
3.4. W poszukiwaniu projektanta
3.5. Jak projektować – czyli zmiana myślenia
3.6. Uniwersalne projektowanie – rys historyczny
3.7. Siedem reguł uniwersalnego projektowania
3.8. Projektowanie bez barier, usprawnienia a uniwersalne projektowanie
3.9. Podsumowanie

Rozdział 4
Rzeczywistość rozkodowana – czyli jak zrozumieć przedmioty wokół nas
4.1. Wprowadzenie
4.2. Jak spostrzegamy przedmioty
4.3. Kategorie przedmiotów
4.4. Tryb użycia przedmiotu
4.5. Zakłócenia funkcji przedmiotów i trybu użycia – dlaczego potrzebujemy uniwersalnego projektowania?
4.6. Podsumowanie

Rozdział 5
Uniwersalne projektowanie – w stronę praktyki
5.1. Wprowadzenie
5.2. Czy wózki inwalidzkie mają płeć?
5.3. Tablice informacyjne
5.4. Zlewy, blaty i natryski – „standardowe” nie oznacza „uniwersalne”
5.5. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej
5.6. Ulice dla ludzi
5.7. Zaczarowani w cukierni
5.8. Budowniczowie katedr i uniwersalne projektowanie
5.9. Poradnik projektanta
5.10 Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia

ANEKS
Charakterystyka systemowego projektu badawczego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – nr WND-POKL-01.03.06-00-041/08: Ogólnopolskie badanie sytuacji, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych
The description of a systemic research project funded by the European Union – N° WND-POKL-01.03.06-00-041/08 titled: A national study of the situation, needs and opportunities of persons with disabilities in Poland
Streszczenie
Summary