Bibliografia
Okładla dla

Rozumienie dyskryminującego profi lowania etnicznego i zapobieganie mu: przewodnik

Podniesienie skuteczności działań policji

Wydawca Agencja Praw Podstawowych,
2010
ISBN978-92-9192-494-3
Liczba stron84
Link do publikacji

Profi lowanie etniczne nie jest nową praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ale zyskało na znaczeniu w reakcji na zamachy terrorystyczne w Stanach Zjednoczonych (2001 r.), Madrycie (2004 r.) i Londynie (2005 r.), a także na zwiększone obawy dotyczące nielegalnej imigracji. Zaniepokojone są tym organizacje międzyrządowe, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy i Unia Europejska, a także organizacje pozarządowe działające w dziedzinie ochrony praw człowieka. Wysunięto w szczególności argument, że profi lowanie etniczne nie tylko koliduje z prawem w zakresie dyskryminacji, ale ma także niekorzystne skutki społeczne. Profi lowanie etniczne w Europie jest ujawniane w niewystarczającym stopniu i poza Wielką Brytanią – słabo rozumiane. Wielka Brytania zajmuje się dyskryminującym profi lowaniem etnicznym od lat osiemdziesiątych, dzięki czemu stworzyła silną podstawę badawczą dla tego zagadnienia oraz wiele rozwiązań politycznych. Uznanie praktyk dyskryminującego profi lowania etnicznego nie zyskało jednak tyleż uwagi w innych państwach członkowskich UE.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI
Spis rysunków 
Wprowadzenie 
1. Czym jest profilowanie?  
1.1. Profi lowanie w kontekście ogólnym 
1.2. Profi lowanie w kontekście działań organów ścigania  
1.2.1. Profi lowanie przez organy ścigania 
1.2.2. Profi lowanie przez „eksplorację danych” 

2. Dyskryminujące profi lowanie etniczne  
2.1. Co rozumiemy przez „dyskryminację”? 
2.1.1. Zróżnicowane traktowanie 
2.1.2. Nieuzasadnione podstawy  
2.2. W jaki sposób dyskryminacja przejawia się w profilowaniu etnicznym? 
2.3. Dlaczego dyskryminujące profi lowanie etniczne jest niezgodne z prawem? 
2.4. Profi lowanie zgodnie z prawem 
2.5. Dyskryminacja pośrednia w kontekście profi lowania etnicznego 

3. Problemy w działaniach policji i w społecznościach wynikające z dyskryminującego profi lowania etnicznego 
3.1. Badanie EU-MIDIS
3.2. Profi lowanie etniczne − czy to po prostu „dobre działanie policji”?
3.2.1. Skupienie uwagi na zachowaniu zamiast na rasie lub pochodzeniu etnicznym  
3.2.2. Ograniczenia i negatywny potencjał profi lowania 
3.3. Negatywny wpływ na osoby, społeczności i działania policji 

4. Walka z dyskryminującym profi lowaniem etnicznym 
4.1. Jasne wytyczne dla funkcjonariuszy 
4.2. Szkolenie
4.3. Formularze zatrzymania i rewizji 
4.3.1. Wewnętrzne monitorowanie i wykrywanie dysproporcji 
4.3.2. Publiczne mechanizmy wnoszenia skarg
4.4. Analiza zachowania 
4.5. Odpowiednie opisy podejrzanych i odpowiednie dane wywiadowcze 
4.6. Kontakt dobrej „jakości”
4.7. Spojrzenie w przyszłość  

Przypomnienie niektórych najważniejszych punktów niniejszego przewodnika  

Spis rysunków
Wykres 1: Osoby zatrzymane przez policję w trakcie ostatnich 12 miesięcy 
Wykres 2: Częstotliwość zatrzymań przez policję w ciągu ostatnich 12 miesięcy 
Wykres 3: Okoliczności i charakter zatrzymań