Bibliografia

SPIS TREŚCI

Witold Klaus
Prawo jako instrument mający zapewnić równość w społeczeństwie

Katarzyna Sękowska-Kozłowska
Międzynarodowe prawo antydyskryminacyjne – między tworzeniem standardów a skuteczną ochroną ofiar

Wojciech Burek
Najważniejsze przyczyny problemów ze stosowaniem przepisów antydyskryminacyjnych w Polsce

Monika Szulecka
(Nie)funkcjonowanie prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do cudzoziemców w praktyce

Katarzyna Bogatko, Monika Wieczorek
Sędziowie wobec dyskryminacji

Karolina Kędziora, Monika Wieczorek
Komentarz do przepisów antydyskryminacyjnych na podstawie praktyki stosowania wybranych regulacji prawa krajowego

Katarzyna Wencel
Polska dla Polaków? Prawo antydyskryminacyjne wobec migrantów w praktyce Stowarzyszenia Interwencji Prawnej

Patrycja Mickiewicz, Katarzyna Wencel
Godne życie dla wszystkich – wykluczenie społeczne migrantów jako skutek złych warunków mieszkaniowych

Katarzyna Wencel
Dyskryminacja cudzoziemców w dostępie do usług mieszkaniowych w Polsce. Między teorią a praktyką

Katarzyna Wencel
Dowodzenie w sprawach o dyskryminację. Możliwości i ograniczenia udowodnienia nierównego traktowania

Noty o autorach

Do pobrania: