Bibliografia

(...) Równość w traktowaniu kobiet i mężczyzn w miejscu pracy jest ważna z punktu widzenia zarządzania coraz bardziej różnorodnymi zasobami ludzkimi. W warunkach polskich najbardziej widoczne jest obecnie zróżnicowanie zasobów pracy ze względu na płeć, choć w niedalekiej przyszłości pracodawcy będą mieli do czynienia z postępującym zróżnicowaniem pracowników także ze względu na narodowość czy rasę. Zasada równego traktowania obowiązuje nie tylko w odniesieniu do płci, lecz także innych cech społecznego zróżnicowania. Problematyka równouprawnienia jest ważna także dlatego, że efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia i tworzenie równych szans dla wszystkich pracowników niezależnie od ich płci czy innych cech demograficzno-społecznych wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu i przyczynia się do kształtowania lepszego wizerunku firmy oraz przynosi wymierne korzyści ekonomiczne. (...)
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
Przedmowa

1. Z historii feminizmu
1.1. Wprowadzenie
1.2. Definicje feminizmu
1.2.1. Kanon feminizmu według Ślęczki
1.2.2. Paradygmat feministyczny w socjologii amerykańskiej
1.2.3. Podsumowanie
1.3. Odmiany feminizmu
1.3.1. Feminizm liberalny - feminizm praw kobiet
1.3.2. Feminizm radykalny - feminizm wyzwolenia kobiet
1.3.3. Podsumowanie
1.4. Dzieje feminizmu na świecie
1.4.1. Pierwsza fala feminizmu w USA (1848-1918)
1.4.2. Pierwsza fala feminizmu w Europie
1.4.3. Druga fala feminizmu w USA (1963-1984)
1.4.4. Druga fala feminizmu w Europie
1.4.5. Podsumowanie
1.5. Z historii ruchu kobiecego w Polsce
1.5.1. Edukacja i dostęp do wyższych studiów
1.5.2. Prawa wyborcze
1.5.3. Podsumowanie
1.6. Czy czas ogłosić koniec feminizmu?
1.7. Zakończenie

2. Sylwetki znamienitych kobiet - wybrane przykłady
2.1. Wprowadzenie
2.2. Kobiety w Biblii i Kościele
2.2.1. Postacie kobiet z Biblii
2.2.2. Teologia feministyczna
2.2.3. Podsumowanie
2.3. Kobiety na kartach historii
2.4. Kobiety, które zasłużyły się dla nauki
2.5. Kobiety w „Solidarności"
2.6. Zakończenie

3. Role kobiet i mężczyzn w społeczeństwie - działanie stereotypów
3.1. Wprowadzenie
3.2. Definicje stereotypu
3.3. Geneza stereotypów kobiecości i męskości
3.3.1. Przekaz biblijny i jego interpretacje
3.3.2. Esencjalizm biologiczny
3.3.3. Wpływ kultury na kształtowanie się kobiecości i męskości
3.3.4. Podsumowanie
3.4. Stereotypy związane z płcią
3.5. Socjalizacja utrwala stereotypy
3.6 Podręczniki szkolne i ukazywane w nich role kobiet i mężczyzn
3.6.1. Postaci dziecięce w podręcznikach
3.6.2. Postaci dorosłych w podręcznikach
3.6.3. Kobiety w podręcznikach do historii
3.6.4. Podsumowanie
3.7. Reklama a stereotypy
3.8. Zakończenie

4. Problem równości płci w rodzinie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Współczesne rodziny
4.2.1. Nowe modele życia rodzinnego
4.2.2. Typologie współczesnych rodzin
4.2.3. Podsumowanie
4.3. Nierówny podział obowiązków
4.3.1. Przyczyny aktywności zawodowej kobiet
4.3.2. Partnerstwo w rodzinie - model oczekiwany przez kobiety
4.3.3. Realia podziału prac w gospodarstwie domowym - zaprzeczenie partnerstwa
4.3.4. Opieka nad dziećmi - mama od obowiązków, tata od zabawy
4.3.5. Podsumowanie
4.4. Problem przemocy domowej wobec kobiet
4.5. Zakończenie

5. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy
5.1. Wprowadzenie
5.2. Wskaźniki zatrudnienia kobiet i mężczyzn
5.3. Segregacja zawodowa ze względu na płeć
5.4. Przejawy dyskryminacji kobiet na rynku pracy
5.4.1. Pojęcie dyskryminacji
5.4.2. Różnice w wynagrodzeniach
5.4.3. Teoria kapitału ludzkiego
5.4.4. Zabezpieczenie emerytalne
5.4.5. Podsumowanie
5.5. Dyskryminacja kobiet w kategoriach podaży i popytu
5.6. Elastyczne formy zatrudnienia
5.7. Zakończenie

6. Zarządzanie i płeć
6.1. Wprowadzenie
6.2. Kobiety i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych
6.3. Szklany sufi t w dostępie kobiet do stanowisk decyzyjnych
6.4. Odpowiedzialność kierowników za przeciwdziałanie dyskryminacji
6.5. Przedsiębiorczość i kobiety
6.6. Kobiety a negocjacje
6.7. Zakończenie

7. Działania pracodawców na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn
7.1. Wprowadzenie
7.2. Wzajemne relacje między sferą domową a sferą pracy
7.3. Równe traktowanie jako element społecznej odpowiedzialności biznesu
7.4. Firma równych szans - dobre praktyki
7.5. Zakończenie

8. Kobiety i mężczyźni a władza
8.1. Wprowadzenie
8.2. Udział kobiet w parlamentach i rządach w Polsce i na świecie
8.2.1. Sytuacja na świecie
8.2.2. Sytuacja w Polsce
8.3. Przyczyny niskiego udziału kobiet w instytucjach życia politycznego
8.4. Sposoby zwiększania reprezentacji kobiet w gremiach decyzyjnych
8.5. Zakończenie

9. Prawa kobiet w świetle dokumentów międzynarodowych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych
9.2.1. Powszechna deklaracja praw człowieka
9.2.2. Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
9.2.3. Deklaracja o eliminacji przemocy wobec kobiet
9.2.4. Platforma działania - dokument końcowy IV Światowej Konferencji Kobiet
9.3. Dokumenty Rady Europy
9.4. Polityka równych szans w Unii Europejskiej
9.4.1. Prawo pierwotne
9.4.2. Prawo wtórne
9.4.3. Instytucjonalne mechanizmy
9.4.4. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
9.5. Zakończenie

10. Ustawodawstwo na rzecz równości płci w Polsce
10.1. Wprowadzenie
10.2. Gwarancja równości płci w Konstytucji RP
10.3. Zakaz dyskryminacji w Kodeksie pracy
10.4. Z historii urzędu ds. kobiet
10.5. Zakończenie

11. Materiały i dokumenty źródłowe
Odpowiedzi na pytania testowe
Bibliografia