Bibliografia

W publikacji poruszone zostały między innymi kwestie definiowania kategorii równości w filozofii i myśli politycznej, prawne ujęcie zasady równości, równość w perspektywie ekonomicznej oraz równość płci w Unii Europejskiej.
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie
KATEGORIA RÓWNOŚCI W FILOZOFII I MYŚLI POLITYCZNEJ

Lewica i liberalizm wobec równości - Adam Chmielewski

Idea równości we współczesnym dyskursie eseistycznym (Berlin, Kołakowski, Bauman) - Wiesława Woźniak

Równość polityczna a tożsamość społeczna. Maurycego Barresa krytyka III Republiki Francuskiej - Arkadiusz Barut

Wolność, równość, braterstwo - nieporozumienie - Paweł Ćwikła

Granice równości - czy powstaje społeczeństwo najemników? - Piotr Grobowiec

Demokracja deliberacyjna jako wyraz równości dostępu do procesów uzgadniania dóbr nadrzędnych - Jacek Sroka

Kategoria równości w niemieckiej doktrynie Soziale Marktwirtschaft - Justyna Bokajło

PRAWNE UJĘCIE ZASADY RÓWNOŚCI

Ewolucja zasady równości w prawie wspólnotowym - Konrad Wandowicz

Primi inter pares - instytucja wzmocnionej współpracy w polityce Unii Europejskiej -
Filip Tereszkiewicz

Zasada równości i jej interpretacja w prawie pierwotnym UE - Paweł Turczyński

Kategoria równości w kościołach i organizacjach wyznaniowych w państwach członkowskich UE i prawie wspólnotowym - Barbara Rogowska

Wolność wyznania dla mniejszości narodowych i etnicznych we współczesnej Polsce - aspekty prawne - Ewa Waszkiewicz

Homo-niepewni? - analiza prawnych aspektów równości transseksualistów
i homoseksualistów w Unii Europejskiej - Anna Śledzińska

RÓWNOŚĆ W PERSPEKTYWIE EKONOMICZNEJ

Równość a konkurencja w perspektywie ekonomicznej - Bartosz Michalski

Metropolia i prowincja oraz inne dylematy równości i nierówności w ujęciu regionalnym - Jan Waszkiewicz

Spójność społeczno-gospodarcza i terytorialna - równość szans czy równość wyników? - Monika Klimowicz

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej - niwelowanie czy pogłębianie nierówności ekonomicznych regionów - Dominika Bielecka

Wyrównywanie poziomów rozwoju gospodarczo-społecznego państw członkowskich poprzez politykę strukturalną Unii Europejskiej - Witold Małachowski

Zasada swobody przedsiębiorczości i równego traktowania podmiotów w ramach polityki konkurencji Wspólnot Europejskich w świetle dyrektywy usługowej Fritsa Bolkesteina - Rafał Riedel

Wspólnotowa swoboda przepływu osób a umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - Renata Jankowska, Bogdan Nowosad

Równość w zakresie zatrudnienia i pracy w obrębie unijnego rynku pracy - swoboda przepływu osób - Ewelina Garbicz

Rola sektora MSP w rozwiązywaniu problemów nierówności i wzrostu gospodarczego - Judyta Szkudlarek

Integracja europejska w mikroskali - euroregiony przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - Julita Makaro

RÓWNOŚĆ PŁCI w UNII EUROPEJSKIEJ

Przesłanki działań na rzecz zwiększania udziału kobiet w strukturach politycznych a typy polityki równościowej - Łukasz Wawrowski

Neoinstytucjonalna teoria dyskryminacji kobiet w perspektywie współczesnych doświadczeń Republiki Federalnej Niemiec - Krzysztof Szewior

Europejska polityka równości płci a równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy na przykładzie Polski - Aldona Wiktorska-Święcka

Polityka ekonomiczna a relacje płci - przykład reformy służby zdrowia w Polsce -
Anna Zachorowska-Mazurkiewicz

Polityka równych szans: równe prawa - (nie)równe szansę - Wioleta Żbikowska-Wolańska

Uegalite reinventee? Investissements sur la "question femme" en Roumanie postcommuniste - Ioana Cirstocea

RÓWNOŚĆ CZY NIERÓWNOŚCI?

Równość języków komunikacji w zjednoczonej Europie - Janina Fras

Wykluczenie a koncepcje funkcjonowania welfare state - Piotr Broda-Wysocki

Od marginalizacji do aktywizacji. Program walki z marginalizacją społeczną w mieście - Soziale Stadt - Michał Nowosielski

Społeczne role osób starszych - Agnieszka Pierzchalska, Piotr Klag

Zwalczanie islamofobii a stereotypy muzułmanów w Europie -
Katarzyna Jędrzejczyk-Kuliniak

Różni, ale czy równi? Romowie w mediach - Magdalena Ratajczak

Sytuacja mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce według Raportu dla Rady Europy z realizacji przez Rzeczpospolitą Polską postanowień Ramowej Konwencji Rady Europy
o ochronie mniejszości narodowych - Małgorzata Różycka

Dyplomacja publiczna a stereotypy i uprzedzenia narodowe w Unii Europejskiej -
Marta Ryniejska-Kiełdanowicz

Potrzeby edukacyjne i zawodowe osób niepełnosprawnych a rynek pracy na przykładzie Dolnego Śląska (komunikat z badań) - Józef Zarzeczny, Agata Bulicz

Digital Divide - wymiary cyfrowej nierówności w Polsce i w Europie - Anna Wolniak

Abstracts
Noty o autorach