Bibliografia
Okładla dla

Równość płci a innowacyjność – stan obecny i rekomendacje na przyszłośćAutor/-ka Jolanta Hurek , Maciej Maj
Wydawca Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,
Warszawa, 2012
Liczba stron135
Link do publikacji

Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci

Kluczowymi pojęciami dla niniejszej analizy są terminy: „innowacja” i „równość płci”. Przedstawienie procesu kształtowania się tematyki związanej z innowacyjnością i zasadą
równości płci, a także ich wzajemnych relacji, musi być poprzedzone odpowiednimi czynnościami definicyjnymi.
W literaturze funkcjonuje obecnie wiele różnych definicji innowacji. Choć zabiegi definicyjne kończą się najczęściej różnym rezultatem, to jednak wszystkie odwołują się do etymologii łacińskiego słowa innovatio, oznaczającego odnowienie. W ogólnym rozumieniu pojęcie to odnosi się do każdego dobra, które jest postrzegane przez kogoś jako nowe1. W dyskursie poświęconym temu zagadnieniu można odnaleźć dwa kierunki definicyjne. O ile pierwszy kierunek odnosi się do funkcjonowania organizacji, o tyle drugi traktuje innowację w szerszym kontekście społecznym.

 

Spis treści

 Wprowadzenie

Słownik najważniejszych pojęć

Lista wybranych skrótów i akronimów

I. Równość płci w kontekście rozwoju innowacyjności
1.1 Miejsce równości płci w w dyskursi publicznym w Europie i na świecie
1.2 Miejsce równości płci w polskim systemie prawnym
1.3 Analiza uwarunkowań społeczno-kulturowych dotyczących równości płci w Polsce
1.4 Obecność kwestii równości płci w dyskursie politycznym w Polsce
1.5 Głowne bariery i motywatory związane z równością płci w Polsce
1.6 Równość płci w edukacji
1.7 Równość płci w gospodarce opartej na wiedzy
1.8 III sektor a równość płci
1.9 Diversity jako kompleksowe ujęcie uwarunkowań innowacyjności

II. Inicjatywy europejskie, krajowe i regionalne dotyczące kwestii równości płci w kontekście rozwoju innowacyjności
2.1 Inicjatywy europejskie
2.2 Inicjatywy krajowe
2.3 Inicjatywy regioalne
2.4 Inicjatywy europejskie bez udziału Polski

III Przykłady skutecznej realizacji zasad równości płci w kontekście rozwoju innowacyjności
3.1 Projekt: Darboven Idee Grant 2010
3.2 Projekt: Innowacyjna kobieta - kompleksowy projekt współpracy edukacji , nauki i gospodarki w woj opolskim
3.3 Projekt: Własna firma Twoją drogą do sukcesu
3.4 Wnioski, rekomendacje i propozycje inicjatyw

Spis tabel i wykresów

BIBLIOGRAFIA

Do pobrania: