Bibliografia

Żądanie równości jest głównym postulatem w nowoczesnej polityce. Jednak co dokładnie rozumiemy przez równość? Czy zagraża ona innym ważnym wartościom? Czy jest to żądanie, które powinniśmy wspierać, czy kwestionować?
Książka White’a jest przystępnym i zajmującym wprowadzeniem w pojęcie równości oraz w historyczne i współczesne debaty, które go dotyczą. Autor objaśnia i krytycznie przygląda się temu, jak żądanie równości przejawia się w różnych sferach życia. W sferze politycznej bada relację między równością a demokracją. W sferze ekonomicznej i społecznej zajmuje się ideałem merytokracji i bardziej radykalnymi teoriami egalitarnej sprawiedliwości, rozwiniętymi w pracach Johna Rawlsa i Ronalda Dwornika. W sferze prawnej omawia wyzwania, jakie konwencjonalnym koncepcjom równego obywatelstwa stawiają feminizm i wielokulturowość. W zakończeniu White zastanawia się, czy równość powinna stać się globalna, oraz analizuje współczesne argumenty za i przeciw trwałej obecności równości w życiu politycznym bogatych społeczeństw demokratycznych.
Równość Stuarta White’a, pisana na pograniczu filozofii politycznej, socjologii i historii myśli politycznej, zainteresuje studentów i badaczy filozofii oraz nauk społecznych, a także wszystkich tych, których interesują żywotne wartości życia politycznego w demokracji.
(informacja ze strony Wydawcy)

Spis treści
Podziękowania
1. Żądanie równości
1.1 Formy równości
1.2 Formy wartości
2. Demokracja
2.1 Naturalna arystokracja i ustrój mieszany
2.2 Umowa społeczna i równość polityczna
2.3 Dlaczego demokracja?
2.4 Tyrania większości: dwie strategie ochronne
3. Merytokracja
3.1 Dlaczego merytokracja?
3.2 Słaba merytokracja
3.3 Silna merytokracja
3.4 Jak bardzo merytokratyczne jest współczesne społeczeństwo?
3.5 Przeciwko merytokracji - argument nr 1: zagrożenie wolności
3.6 Przeciwko merytokracji - argument nr 2: status nierówności
3.7 Przeciwko merytokracji - argument nr 3: niespójność
3.8 Przeciwko merytokracji - argument nr 4: niesprawiedliwość wobec mniej utalentowanych
4. Egalitaryzm przypadku
4.1 Tak zwana "równość zasobów"
4.2 Zasoby contra zdolności?
4.3 Przeciwko egalitaryzmowi przypadku - argument nr 1: zagrożenie wolności
4.4 Przeciwko egalitaryzmowi przypadku - argument nr 2: społeczna i polityczna nierówność
5. Równość i motywacje
5.1 Motywacje i nierówność: trzy punkty widzenia
5.2 Obrona zasady dyferencji
5.3 Kwestia etosu pracy
5.4 Moralne motywacje na rynku ekonomicznym
5.5 Równość ekonomiczna: prowizoryczne podsumowanie
6. Równość i różnica
6.1 Różnica płci
6.2 Różnica kulturowa
6.3 Debata o wyłączeniach
6.4 Powrót do demokracji
7. Przyszłość równości
7.1 Czy równość musi mieć zasięg globalny?
7.2 Argumenty pesymisty
7.3 Argumenty optymisty

Bibliografia
Indeks wybranych pojęć i nazwisk
Wykresy i tabele
Wykres
5.1 Jak wielka nierówność wynagrodzeń?
Tabele
1.1 Wyrównywanie w dół: trzy możliwe światy
3.1 Kierunki zmian klasowych synów urodzonych w 1958 roku (Wielka Brytania)
5.1 Zasada różnicy w momencie rozerwania "powiązań łańcuchowych"
7.1 Procent zmiany wedle indeksu Giniego (dostępny przychód, cała populacja)