Bibliografia

Niniejszy podręcznik ma na celu przedstawienie informacji dotyczących wyzwań oraz możliwo- ści podejmowania działań w zakresie równego traktowania na poziomie regionalnym i lokalnym. Publikacja jest skierowana zarówno do osób zatrudnionych w wojewódzkiej administracji rządowej, jak również do pracowników jednostek samorządu województwa, powiatu oraz gminy.

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie 

 1. Antydyskryminacyjne i równościowe przepisy prawa 
  1.1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
  1.2. Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
  1.3. Przepisy dotyczące cudzoziemców 
  1.3.1. Ustawa o cudzoziemcach 
  1.3.2. Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
  1.4. Ustawa o radiofonii i telewizji 
  1.5. Ustawa o gwarancjach wolności sumienia i wyznania 
  1.6. Zakaz dyskryminacji i równe traktowanie w systemie oświaty 
 2. Grupy narażone na dyskryminację i doznające dyskryminacji oraz wybrane problemy związane ze zjawiskiem dyskryminacji w kontekście regionalnym 
  2.1. Nierówne traktowanie i dyskryminacja w edukacji 
  2.2. Mniejszości narodowe, etniczne i cudzoziemcy 
  2.2.1. Mniejszości narodowe i etniczne 
  2.2.2. Cudzoziemcy 
  2.3. Mniejszości wyznaniowe i religijne 
  2.4. Przemoc w rodzinie i bliskich związkach 
  2.5. „Mowa nienawiści” i „przestępstwa motywowane nienawiścią” – znaczenie tych zjawisk i skutki dla ofiar i społeczeństwa 
  2.6. Sytuacja grup narażonych na dyskryminację w mniejszych miastach i na obszarach wiejskich 
 3. Rozwiązania systemowe i instytucjonalne w zakresie równego traktowania w kontekście regionalnym 
  3.1. Rozwiązania systemowe w zakresie równego traktowania w kontekście regionalnym  
  3.1.1. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania na lata 2013–2016  
  3.1.2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
  3.1.3. Wojewódzkie Programy Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
  3.1.4. Zespoły Interdyscyplinarne do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
  3.1.5. Pełnomocnicy wojewodów do spraw mniejszości narodowych i etnicznych 
  3.1.6. Działania systemowe na rzecz społeczności romskiej 
  3.1.7. Działania systemowe na rzecz osób starszych 
  3.1.8. Gminne Rady Seniorów 
  3.2. Dobre praktyki w zakresie równego traktowania w kontekście regionalnym 
  3.3. Możliwości finansowania działań w zakresie równego traktowania w funduszach strukturalnych Unii Europejskiej na lata 2014–2020 
 4. Przypadki nierównego traktowania – zadania dla administracji regionalnej 
 5. Urzędy odpowiedzialne za politykę równego traktowania i politykę antydyskryminacyjną na poziomie centralnym