Bibliografia

RÓWNE WYNAGRADZANIE KOBIET I MĘŻCZYZN
Każde Państwo Członkowskie zapewni zastosowanie zasady równego wynagradzania pracowników kobiet i mężczyzn za pracę równą lub za pracę równej wartości. (...) System wartościowania pracy w założeniu powinien zatem zmierzyć wartość samej pracy, a nie pracownika.(...) Komisja Europejska podkreśla także, że system wyceny stanowisk nie przekłada się bezpośrednio na wysokość płac, których wysokość uzależniona jest od takich czynników, jak: wysokość zarobków na rynku zewnętrznym, siła partnerów negocjujących ich wysokość, tradycyjne różnice płac między określonymi pracami.(fragment Publikacji)

SPIS TREŚCI

Część I.
Zagadnienia ogólne

Część II.
Równe wynagradzanie kobiet i mężczyzn
Artykuł 141 TWE
Dyrektywa Rady z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie zbliżania ustawodawstwa Państw Członkowskich w zakresie stosowania zasady równego wynagradzania pracowników mężczyzn i kobiet (75/117/EWG)

Część III.
Równe traktowanie kobiet i mężczyzn
Dyrektywa Rady z dnia 9 lutego 1976 r. W sprawie wprowadzania zasady równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy (76/207/EWG)

Bibliografia