Bibliografia

Kształt instytucji rodziny i jej funkcjonowanie w istotnym stopniu zależą od innej podstawowej instytucji społecznej, jaką jest praca. Dla epoki przemysłowej charakterystyczny był tzw. tradycyjny model rodziny z wyraźnym podziałem ról pełnionych przez oboje rodziców. Obowiązkiem ojca było podjęcie pracy zawodowej i zapewnienie utrzymania rodzinie (bread-winner), matka natomiast miała za zadanie dbać o prawidłowe funkcjonowanie rodziny oraz wychowywać dzieci. Brak jakichkolwiek funduszy emerytalnych sprawiał, że warto było mieć wiele potomstwa, jako że stanowiło ono swoistą polisę ubezpieczeniową na starość. Taka struktura władzy finansowej w rodzinie wiązała się z silnymi normami kulturowymi: rodzina była wówczas patriarchalna, to znaczy władza decydowania o dystrybucji środków pieniężnych oraz o losie członków rodziny należała do mężczyzny.

Istotę działalności Partnerstw EQUAL można określić jako dążenie do obniżenia ryzyka społecznego związanego z funkcjonowaniem we współczesnym świecie. Najogólniej można założyć, że organizacje te realizują swoje cele, starając się przeformułować instytucję pracy tak, aby nie wpływała negatywnie na funkcjonowanie instytucji rodziny. Podejmowane przez nie działania polegają na testowaniu i upowszechnianiu rozwiązań umożliwiających harmonijne pogodzenie życia rodzinnego i zawodowego, takich jak:
– uelastycznienie czasu pracy,
– praca na odległość, czyli tzw. telepraca, wykorzystująca technologie teleinformatyczne,
– praca dzielona – jeden etat dzielony między kilku pracowników,
– zmiana formuły i sposobów wykorzystania urlopu rodzicielskiego, aby ograniczyć przerwę w inwestowaniu w siebie.
(z Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI

Logika rynku pracy a funkcjonowanie rodziny
Labour markerplace logic and the family

Polska specyfi ka
Polish specifics

Partnerstwa
Partnerships

Nowe oblicze własnych możliwości
The new face of one’s own potential

„Elastyczny pracownik – partnerska rodzina”
”Flexible worker – partner family”

Kompromis na rynku pracy
Labour market compromise

I rodzic, i pracownik
Both parent and an employee

Gender Index
Gender Index

Polska rodzina a nowe instytucje rynku pracy
Polish family and new labour market institutions

Źródła
Sources