Bibliografia

Niniejsza publikacja zawiera zbiór dobrych praktyk wypracowanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach tematu G Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL: Godzenie życia rodzinnego i zawodowego oraz ponowna integracja kobiet i mężczyzn, którzy opuścili rynek pracy, poprzez wdrażanie bardziej elastycznych i efektywnych form organizacji pracy oraz działań towarzyszących. Zadaniem IW EQUAL jest opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie do głównego nurtu polityki innowacyjnych rozwiązań zapobiegających dyskryminacji i nierówności na rynku pracy. W tym celu IW EQUAL wykorzystuje podejście tematyczne, które pozwala na poszukiwanie nowych sposobów rozwiązywania problemów wspólnych dla różnych rodzajów dyskryminacji i nierówności, zamiast skupiania się na poszczególnych grupach docelowych. Na podstawie analizy rynku pracy pod kątem nierówności i dyskryminacji, a także priorytetów polityki, wyników konsultacji społecznych oraz potrzeb rynku pracy w Polsce, w ramach IW EQUAL realizowanych jest pięć tematów, w tym temat G.
Zadania zrealizowane przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju wdrażające projekty w ramach tematu G posłużyły wypracowaniu modelowych rozwiązań sprzyjających godzeniu życia rodzinnego i zawodowego poprzez wsparcie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi i osobami zależnymi, ułatwianie podnoszenia kwalifi kacji oraz promowanie elastycznych form zatrudnienia. Charakterystyczna dla projektów IW EQUAL modelowość rozwiązań służących integracji kobiet z rynkiem pracy wiąże się także z promowaniem elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy wśród pracodawców oraz podnoszeniem świadomości pracodawców w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn. Ważnym rezultatem zrealizowanych działań są wypracowane rozwiązania modelowe w zakresie zapobiegania dezaktualizacji wiedzy i kwalifikacji rodziców podczas przerwy w pracy wynikającej z konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.
Wiele Partnerstw utworzonych w ramach tematu G opracowało metodologie (koncepcje, treści i programy) szkoleń dla pracowników i pracodawców promujące elastyczne formy zatrudnienia. Systemy szkoleniowe przygotowujące beneficjentów do pracy w systemie „na odległość” niejednokrotnie stały się czynnikiem prowadzącym do ich pełnej integracji z rynkiem pracy. Zrealizowane zadania, polegające na testowaniu metod zwiększania skuteczności dotychczasowych sposobów aktywizacji zawodowej kobiet – obszerne i kompleksowe komponenty szkoleniowe przeznaczone dla kobiet planujących macierzyństwo, przebywających na urlopach wychowawczych lub bezrobotnych w wieku 45+, poprzedzone wsparciem psychologicznym oraz poradnictwem i doradztwem zawodowym – w znaczny sposób ułatwiają godzenie życia rodzinnego i zawodowego, przyczyniając się tym samym do zwiększenia zatrudnienia wśród kobiet. Efektem realizacji założeń tematu G jest również upowszechnianie idei równych szans, a także opracowanie odpowiednich narzędzi i mechanizmów skierowanych bezpośrednio do kobiet, pracodawców oraz decydentów politycznych. Opracowane zostały metody zwalczania dyskryminacji kobiet na rynku pracy poprzez organizowanie konkursów dla pracodawców (np.. Na „Firmę Równych Szans”) oraz prowadzenia działań mających na celu podnoszenie świadomości pracodawców, promujących prawa pracownicze kobiet, a zwłaszcza prawo do równego wynagradzania za pracę tej samej wartości. Wiele działań realizowanych przez Partnerstwa na rzecz Rozwoju w ramach tematu G miało także pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości i posłużyło do wypracowania metod ułatwiania kobietom podejmowania działalności gospodarczej. Realizacja zadań projektowych przez Partnerstwa przyczyniła się również do rozwoju usług opiekuńczych świadczonych przez różnego rodzaju podmioty i placówki przy wykorzystaniu lokalnych zasobów infrastrukturalnych i kadrowych. Obecnie obserwuje się zainteresowanie władz samorządowych możliwością uelastycznienia funkcjonowania placówek świadczących usługi opiekuńcze dla dzieci poprzez wydłużenie godzin pracy w dni powszednie oraz pracę w soboty.