Bibliografia
Okładla dla

R JAK RÓWNOŚĆ – WYBRANE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU POLITYKI RÓWNYCH SZANS I RÓWNOŚCI PŁCIAutor/-ka praca zbiorowa
Redakcja Hanna Łowicka
Wydawca Pomorsko-Kujawskie Zrzeszenie Samopomocy Obywatelskiej w Barcinie SAMPO,
Barcin, 2006
Liczba stron84


Przesłanki Płeć

SPIS TREŚCI
WYWIADY
Wywiad z panią Lidią Geringer de Oedenberg Posłanką do Parlamentu
Europejskiego, członkinią Komisji PE ds. Praw Kobiet i Równouprawnienia
O EQUAL i RÓWNOŚCI
1. Hanna Łowicka
Wdrażanie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce
2. Sławomir Różański
Nie ryba lecz wędka. Projekt ”Wstań, unieś głowę” – od pomysłu do realizacji
3. Hanna Łowicka
Cele wdrażania polityki równych szans i równości płci w strategii projektu
„Wstań, unieś głowę”
4. Hanna Łowicka
Działalność Grupy ds. Polityki Równych Szans i Równości Płci w projekcie
„Wstań, unieś głowę”
4.1. Historia zrealizowanych działań przez Grupę ds. Polityk Równych Szans i Równości Płci działającą w Partnerstwie
4.2. Hanna Łowicka
Promocja polityki równych szans i równości płci
5. Hanna Łowicka
Rok 2007 Europejskim Rokiem na rzecz Równych Szans dla Wszystkich – w kierunku sprawiedliwego społeczeństwa
ARTYKUŁY
6. Norbert Węclewski
„SZANSE NA RÓWNE SZANSE”- czyli doświadczenia Beneficjentów Ostatecznych projektu „Wstań, unieś głowę” w poszukiwaniu pracy
7. Jacek Degórski
Równość szans w zatrudnieniu
8. Elwira Grzelińska
Mężczyźni mają łatwiej - czyli spostrzeżenia na temat kobiet i mężczyzn na rynku pracy
9. Beata Wyszyńska
Kobieta i mężczyzna w reklamie telewizyjnej (w Polsce)
10. Katarzyna Sejdak
Problem bezrobocia
11. Hanna Łowicka
Polskie przepisy prawne w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji
12. Marek Sikora
Pracodawcy a równość szans na rynku pracy – analiza badań
7. Hanna Łowicka
Analiza wyników badania opinii uczestników projektu na temat wdrażania polityki równości płci w Partnerstwie
ZAŁĄCZNIK NR 1 - SŁOWNICZEK TERMINOLOGICZNY
ZAŁĄCZNIK NR 2 - LISTA ADRESÓW INTERNETOWYCH INSTYTUCJI KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH ZAJMUJĄCYCH SIĘ KWESTIAMI RÓWNOŚCI PŁCI