Bibliografia
Okładla dla

Przestępstwa z nienawiści. Materiał pomocniczy dla treneraAutor/-ka praca zbiorowa
Wydawca Komenda Główna Policji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Warszawa, 2010
Liczba stron85
Link do publikacji

Policja również musi dostosować swoje działania do tej różnorodności i nowych wyzwań z tym związanych. Od kilku lat systematycznie rośnie liczba incydentów o charakterze przestępczym motywowanych uprzedzeniami i niechęcią do „innych” osób. Ma to bezpośredni związek z postawami rasistowskimi, ksenofobicznymi lub z innym rodzajem nietolerancji, których przykładów nie brak w życiu społecznym na co dzień. Ze względu na charakter tych zdarzeń oraz ich poważne, negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa i porządku w całym kraju, a także postrzeganie naszego kraju jako spełniającego standardy demokratycznego państwa prawa, konieczne jest przeciwdziałanie takim zdarzeniom, a w przypadku ich zaistnienia skuteczne ściganie ich sprawców i każdorazowe wnikliwe badanie motywów ich działania.
Tzw. „przestępstwa z nienawiści” to czyny przestępcze wymierzone w ludzi i ich mienie, w wyniku których ofiara, lokal, lub inny cel przestępstwa są dobierane ze względu na ich faktyczne bądź domniemane powiązanie, związek, przynależność, członkostwo lub udzielanie wsparcia grupie wyróżnionej na podstawie charakterystycznych cech wspólnych dla jej członków, takich jak faktyczna lub domniemana rasa, narodowość lub pochodzenie etniczne, język, kolor skóry, religia, płeć, wiek, niepełnosprawność fizyczna lub psychiczna, orientacja seksualna lub inne podobne cechy.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCi
Wprowadzenie
Część I. Wprowadzenie w problematykę przestępstw z nienawiści
Część II. Postępowanie Policji w przypadkach przestępstw z nienawiści
Część III. Materiały pomocnicze
1. Podłoże przestępstw z nienawiści
2. Podstawowe pojęcia
3. Skala problemu
4. Społeczne konsekwencje przestępstw z nienawiści
5. Sygnały wskazujące na przestępstwo z nienawiści
6. Charakterystyka sprawców przestępstw z nienawiści
7. Sposób działania sprawców – mowa nienawiści, symbole nienawiści
8. Ofiary przestępstw z nienawiści
9. Prawne aspekty przestępstw z nienawiści
10. Reakcja Policji na informację o zdarzeniu motywowane nienawiścią
11. Wskazówki do realizowanych procedur wykrywczych w sprawach o przestępstwa z nienawiści
12. Postępowanie z ofiarami
13. Budowanie skutecznego sytemu prewencji
Część IV. Przykładowe casusy
Bibliografia
Symbole nienawiści