Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik współpracy międzyinstytucjonalnej.Autor/-ka Elkie Pupek , Urszula Nowakowska
Wydawca Centrum Praw Kobiet
Warszawa, 2009
ISBN 978-83-89388-32-2
Liczba stron148
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Istotnym warunkiem skutecznego zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie jest zrozumienie jego genezy, znajomość form, jakie przemoc przyjmuje, i wpływu, jaki wywiera na życie nie tylko samych ofiar, ale również ich dzieci i całego społeczeństwa. Nie można również pomijać faktu, iż przemoc w rodzinie nie jest neutralna ze względu na płeć. Tymczasem, chociaż większość sprawców przemocy to mężczyźni, a większość ofiar to kobiety powszechnie używa się terminologii neutralnej płciowo: przemoc domowa, przemoc małżeńska, znęcanie się nad partnerem itp.

Powszechne jest w naszym kraju postrzeganie przemocy, jakiej kobiety doznają ze strony swoich partnerów, wyłącznie w kategoriach dysfunkcjonalno¬ści relacji w rodzinie. Poza organizacjami feministycznymi praktycznie nie mówi się o kontekście historycznym, społecznym i politycznym przemocy mężczyzn wobec kobiet. Tymczasem przemoc wobec kobiet została uznana w dokumentach i rekomendacjach wydanych przez takie organizacje międzynarodowe, jak ONZ czy UE, za naruszenie praw człowieka, a jej genezy upatruje się w ukształtowanej od wieków upośledzonej pozycji kobiet w rodzinie i społeczeństwie.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet
Wiara w naturalny porządek rzeczy
Uprzedmiotowienie kobiet
Kulturowe wzmocnienia wyuczonej bezradnośc
Tolerancja wobec przemocy
Podsumowanie
Czarna statystyka
Charakterystyka zjawiska
Formy przemocy
Cykl przemocy
Jak działają sprawcy przemocy
Skutki doświadczania przemocy
Wyuczona bezradność
Mity i fakty

CZĘŚĆ 2
Sieć usług dla ofiar przemocy warunkiem efektywnej współpracy między instytucjami
Podstawowe standardy pracy instytucji pomocowych
Standardy pracy
Ocena zagrożenia i budowanie planu bezpieczeństwa. Współpraca międzyinstytucjonalna
Zaangażowane podmioty
Włączanie ofiar przemocy
Elementy skutecznej współpracy międzyinstytucjonalnej
Proces współpracy – kroki, które należy podjąć
Modele współpracy międzyinstytucjonalnej
Wsparcie społeczności lokalnej
Problemy i rozwiązania
Ewaluacja i audyty bezpieczeństwa