Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik sędziego.Wydawca Centrum Praw Kobiet
Warszawa, 2008
ISBN978-83-89888-86-0
Liczba stron116
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Istotnym warunkiem skutecznego zwalczania zjawiska przemocy w rodzinie jest zrozumienie jego genezy, znajomość form, jakie przemoc przyjmuje, i wpływu, jaki wywiera na życie nie tylko samych ofiar, ale również ich dzieci i całego społeczeństwa. Nie można również pomijać faktu, iż przemoc w rodzinie nie jest neutralna ze względu na płeć. Tymczasem, chociaż większość sprawców przemocy to mężczyźni, a większość ofiar to kobiety, powszechnie używa się terminologii neutralnej płciowo: przemoc domowa, przemoc małżeńska, znęcanie się nad partnerem itp.
Powszechne jest w naszym kraju postrzeganie przemocy, jakiej kobiety doznają ze strony swoich partnerów, wyłącznie w kategoriach dysfunkcjonalności relacji w rodzinie. Poza organizacjami feministycznymi praktycznie nie mówi się o kontekście historycznym, społecznym i politycznym przemocy mężczyzn wobec kobiet. Tymczasem przemoc wobec kobiet została uznana w dokumentach i rekomendacjach wydanych przez takie organizacje międzynarodowe, jak ONZ czy UE, za naruszenie praw człowieka, a jej genezy upatruje się w ukształtowanej od wieków upośledzonej pozycji kobiet w rodzinie i społeczeństwie.
W wielu dziedzinach równość kobiet i mężczyzn zyskała ustawowe gwarancje w znacznej mierze dzięki antydyskryminacyjnej polityce Unii Europejskiej. Jednak w praktyce dyskryminacja kobiet i nierówność między płciami utrzymują się do dziś, a wynikające z nich ograniczenia powodują, że kobietom trudno jest się uwolnić z krzywdzącego związku. Z tej przyczyny walka ze zjawiskiem przemocy wobec kobiet może być skuteczna tylko wtedy, gdy będzie częścią ogólniejszej strategii przeciwdziałania strukturalnej nierówności kobiet i mężczyzn.
(ze Wstępu do Publikacji)

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1 - opracował zespół CPK
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet
Wiara w naturalny porządek rzeczy
Uprzedmiotowienie kobiet
Kulturowe wzmocnienia wyuczonej bezradności
Tolerancja wobec przemocy
Podsumowanie
Psychologiczne aspekty przemocy
Charakterystyka zjawiska
Formy przemocy
Cykl przemocy
Jak działają sprawcy przemocy
Skutki doświadczania przemocy
Wyuczona bezradność
Mity i fakty

CZĘŚĆ 2 - opracowała Urszula Nowakowska
Wstęp
Definicja przemocy
Przestępstwo przemocy w rodzinie
Wskazówki dla sędziów
Postawa sędziego oraz składu orzekającego
Podejście pro-aktywne
Przyjazna atmosfera i bezpieczeństwo ofiary
Przestępstwo jak każde inne
Ostrożnie z mediacją
Okoliczności obciążające i łagodzące
Okoliczności obciążające
Okoliczności łagodzące
Postępowanie dowodowe
Przesłuchanie osoby pokrzywdzonej
Przesłuchanie osób trzecich w charakterze świadków
Przesłuchanie dzieci
Powołanie biegłego psychologa
Przesłuchanie oskarżonego
Izolacja sprawcy od ofiary
Wyrokowanie
Aneks
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy
Wybrane orzecznictwo sądowe
Rada do spraw wytycznych w orzecznictwie
Spis organizacji pomocowych