Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik psychologa.Autor/-ka Magdalena Jóźwik
Wydawca Centrum Praw Kobiet
Warszawa, 2007
ISBN978-83-89888-61-7
Liczba stron100
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Przemoc mężczyzn wobec kobiet jest wyrazem historycznie ukształtowanego, nierównego podziału władzy pomiędzy kobietami i mężczyznami. Historycznie rzecz biorąc, w procesie powstawania nowoczesnych państw władzę w rodzinie uzyskali mężczyźni. Męską dominację w rodzinie umocniły następnie przepisy prawa oraz normy i struktury społeczne. Przez setki lat bicie żon było prawnie sankcjonowane. Dopiero pod koniec XIX wieku rozpoczął się proces delegalizowania tej uświęconej tradycją praktyki dającej mężczyznom prawo do dyscyplinowania swoich żon. Kobiety znacznie później niż mężczyźni uzyskały prawa wyborcze i pełne prawo do nauki. W Polsce niewiele ponad 100 lat temu kobiety zostały dopuszczone do studiowania na uniwersytetach. Kobiety były wykluczone z udziału w życiu politycznym, a w wielu innych dziedzinach życia nie mogły korzystać ze statusu osoby prawnej – były uzależnione od swoich ojców i mężów i nie mogły decydować o własnym losie.
(fragment Publikacji)

SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 1
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet
Wiara w naturalny porządek rzeczy
Uprzedmiotowienie kobiet
Kulturowe wzmocnienia wyuczonej bezradności
Tolerancja wobec przemocy
Podsumowanie
Czarna statystyka

CZĘŚĆ 2
Wstęp
Mity i fakty
1. Przemoc w rodzinie – charakterystyka zjawiska
1.1. Czym jest przemoc w rodzinie?
1.2. Rodzaje i formy przemocy
1.3. Cykl przemocy
2. Jak działają sprawcy?
3. Psychologiczne skutki doznawania przemocy
3.1. Wpływ przemocy domowej na dzieci
4. Dlaczego nie odchodzą?
5. Jak pracować z osobami doznającymi przemocy?
5.1. Etapy pracy z osobami doznającymi przemocy
5.2. O czym pamiętać, udzielając pomocy?
6. Formy pomocy psychologicznej
6.1. Edukacja i psychoprofilaktyka
6.2. Interwencja kryzysowa, „pierwsza pomoc”
6.3. Grupy samopomocy
6.4. Terapia krótkoterminowa
7. Źródła trudności w pracy z osobami doznającymi przemocy
8. Przemoc w rodzinie a prawo
8.1. Przemoc fizyczna, psychiczna, seksualna popełniona
na szkodę osoby najbliższej jest przestępstwem
8.2. Jak napisać pismo do sądu
9. Załączniki
Spis organizacji pomocowych