Bibliografia
Okładla dla

Przemoc wobec kobiet w rodzinie. Niezbędnik pracownika socjalnego.Autor/-ka Joanna Różyńska
Wydawca Centrum Praw Kobiet
Warszawa, 2007
ISBN978-83-89888-81-5
Liczba stron120
Link do publikacji

Przesłanki Płeć

Wiara w naturalny porządek i hierarchię władzy w związkach intymnych, uprzedmiotowienie kobiet, tradycja nakazująca kobietom uległość i podporządkowanie oraz tolerancja dla stosowania przymusu i siły fizycznej umożliwiają wieloletnie stosowanie przemocy i wyjaśniają wysoką liczbę kobiet wśród ofiar. W tradycyjnym systemie wartości w społeczeństwach patriarchalnych najważniejszymi rolami społecznymi kobiety są role żony i matki. Społeczeństwa składają odpowiedzialność za powodzenie małżeństwa na barki kobiet, przypisując im winę za nieudany związek.
Ta odpowiedzialność za losy małżeństwa jest ważnym czynnikiem wpływającym na decyzję o milczeniu i trwaniu w krzywdzącym związku i nieposzukiwaniu przez długie lata pomocy w powołanych do jej świadczenia instytucjach. W ten sposób głęboko zakorzeniony pogląd, w myśl którego małżeństwo należy ratować za wszelką cenę dla dobra rodziny,
w połączeniu ze zwyczajem, na mocy którego kobieta stygmatyzowana jest jako rozwódka, łączy się z tradycją, zgodnie z którą to kobieta jest odpowiedzialna za rozpad małżeństwa.
(fragment Publikacji)

SPIS TREŚCI
CZĘŚĆ 1 - opracował zespół CPK
Wprowadzenie
Kulturowe uwarunkowania przemocy wobec kobiet
Wiara w naturalny porządek rzeczy
Uprzedmiotowienie kobiet
Kulturowe wzmocnienia wyuczonej bezradności
Tolerancja wobec przemocy
Podsumowanie.
Psychologiczne aspekty przemocy
Charakterystyka zjawiska
Formy przemocy
Cykl przemocy
Jak działają sprawcy przemocy
Skutki doświadczania przemocy
Wyuczona bezradność
Mity i fakty

CZĘŚĆ 2 - opracowała Joanna Różyńska
Skala przemocy w rodzinie
Zadania administracji publicznej i pomocy społecznej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Pomoc dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
Formy pomocy i wsparcia dla ofiar
Działania wobec sprawców przemocy w rodzinie
Prawo karne wobec sprawców
Nakaz opuszczenia lokalu i nakaz kontaktowania się z ofiarą przemocy w określony sposób
Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne na sprawców przemocy
Leczenie uzależnionych sprawców przemocy
Sądy rodzinne a sprawcy przemocy wobec dzieci
Procedury Niebieskich Kart
Policyjna procedura Niebieskiej Karty
Procedura pomocy społecznej – Niebieska Karta
Niebieska Karta komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych
Zasady pracy z osobami doświadczającymi przemocy
Etyka pracy z ofiarami przemocy
Praktyczne zasady komunikowania się z ofiarami przemocy
Wybrane akty prawne
Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
z 29 lipca 2005 r.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z 6 lipca 2006 r.
Druk „Pomoc Społeczna – Niebieska Karta”
Spis organizacji pomocowych