Bibliografia
Okładla dla

PRZEGLĄD INSPIRUJĄCYCH POMYSŁÓW na włączanie perspektywy równości szans kobie t i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS - poradnikWydawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-7610-243-6
Liczba stron48


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Równość płci

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce poradnik będący wyborem dobrych pomysłów i inspirujących rozwiązań w zakresie wdrażania działań na rzecz równości szans kobiet i mężczyzn w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn jako obowiązek prawny wszystkich beneficjentów funduszy europejskich zakłada uwzględnianie perspektywy płci w głównym nurcie wszystkich procesów politycznych, priorytetów i działań, na każdym etapie, tj. w fazie planowania, realizacji i ewaluacji. Polityka równości szans płci to celowe, systematyczne i świadome ocenianie danej polityki i działań z perspektywy wpływu na warunki życia kobiet i mężczyzn, które ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i osiągnięcie równości płci. Dzięki wdrażaniu zasady równości szans płci na poziomie projektu, zyskujemy przedsięwzięcia, które lepiej odpowiadają na specyficzne potrzeby kobiet i mężczyzn, w większym stopniu realizują też cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Od kwietnia 2009 r. obowiązkiem każdego projektodawcy w PO KL, jest rzetelne pochylenie się nad kwestiami związanymi z równością szans kobiet i mężczyzn w ramach wniosku, o którego dofinansowanie się stara. wymogiem formalnym stało się spełnienie tzw. standardu minimum równości szans płci. Intencją tego podręcznika jest przedstawienie różnorodnych inspirujących przykładów polskich i zagranicznych, dotyczących zasady równości szans płci w projektach współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny. Zależało nam na prezentacji dobrych rozwiązań równościowych, skierowanych do obu, a nie tylko jednej z płci.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI

Część 1 Inspiracje polskie
1. Lepsze przedszkole w szkole niż samotna zabawa w stodole
2. Akademia zarządzania – szkolenia dla trenerów
3. Praca przyjazna rodzicom
4. Aktywni i efektywni
5. Kompetentne kadry pomorskiego sektora LTD
6. Fames Artium Magistra

Część 2 Inspiracje zagraniczne
FRANCJA
1. Regionalna misja animacyjna dla równości zawodowej
pomiędzy kobiet ami i mężczyzn ami w p rzedsi ębiorstwach w rejonie Rhône‑Alpes
NIEMCY
2. Nowe ścieżki roz woju dla chłopców
3. Wsparcie dla kobiet zakładających firmy
SZWECJA
4. ESF Jńmt
5. VaraLyftet
WIELKA BRYTANIA
6. Ze szkolnej bramy do wynagrodzenia