Bibliografia

Książkę tworzy pięć rozdziałów, z których każdy poświęcony jest innemu zakresowi prawa. Profesor Eleonora Zielińska przedstawia karne ustawodawstwo krajowe, które odpowiednio stosowane może być doskonałym instrumentem ochrony praw osób dyskryminowanych z powodu tożsamości psychoseksualnej. Niezwykle ciekawym elementem tego rozdziału jest jego część prawnoporównawcza, a szczególnie analiza przepisów francuskich i skandynawskich w tym zakresie. Nie do przecenienia są zaproponowane postulaty de lege ferenda, których wprowadzenie z pewnością poważnie wzmocniłoby ochronę przed dyskryminacją z powodu orientacji seksualnej w polskim prawie karnym. Możliwości dochodzenia naruszonych praw na gruncie prawa cywilnego opracował doktor Adam Bodnar - pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego oraz szef programu spraw precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W detaliczny i obrazowy, bo poparty przypadkami wziętymi z rzeczywistości, sposób przedstawił możliwości ochrony m.in. dóbr osobistych osób LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). Teresa Romer - sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku z właściwym sobie profesjonalizmem i wnikliwością dokonała analizy polskiego i wspólnotowego prawa pracy pod kątem zakazu dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej. W jasny i precyzyjny sposób poruszony został problem definiowania i interpretacji takich pojęć jak dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia, molestowanie czy odwrócenie ciężaru dowodu w postępowaniu o udowodnienie zaistnienia dyskryminacji.
(z Przedmowy)

SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wstęp

Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w sferze prawa cywilnego
Dr Adam Bodnar

Przeciwdziałanie dyskryminacji z powodu orientacji seksualnej na gruncie prawa karnego
Prof. dr hab. Eleonora Zielińska

Zakaz dyskryminacji pracowników ze względu na orientację seksualną
Teresa Romer

Udział organizacji społecznej w postępowaniu karnym, cywilnym i administracyjnym
Sylwia Spurek

Orientacja seksualna w orzecznictwie Trybunałów Europejskich
Patrycja Pogodzińska