Bibliografia

Niniejsza broszura informacyjna ma na celu przybliżenie czytelnikowi problematyki objętej dwiema dyrektywami Rady Unii Europejskiej:
- pierwsza 2000/43/WE z 29 czerwca 2000 r. wprowadza zasadę równego traktowania osób bez względu na rasę i pochodzenie etniczne, nie tylko w sferze zatrudnienia, ale także ochrony społecznej, edukacji oraz dostępu do dóbr i usług świadczonych publicznie,
- druga 2000/78/WE z 27 listopada 2000 r. dotyczy ustanowienia ogólnych ram równego traktowania w sferze zatrudnienia i wykonywania zawodu, wprowadzając zakaz dyskryminacji ze względu na religię i przekonania, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną.
Broszura jest skierowana do różnych osób. Po pierwsze tych, które mogą znaleźć się w grupach narażonych na dyskryminację ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, wiek, niepełnosprawność, religię, przekonania, orientację seksualną. Ma na celu dostarczenie im ogólnej informacji o tym, jakie zachowania innych osób mogą być potraktowane jako naruszające zakaz dyskryminacji, a także o sposobach obrony przed dyskryminacją – przede wszystkim na drodze prawnej, z wykorzystaniem obowiązujących przepisów prawa i z pomocą organów zajmujących się ochroną prawną. Po drugie, do pracowników i pracodawców, ponieważ obydwie dyrektywy regulują między innymi zakaz dyskryminacji w stosunkach zatrudnienia. Z tego punktu widzenia broszura ma na celu przedstawienie w ogólnym zarysie roszczeń przysługujących pracownikom w związku z naruszeniem zakazu dyskryminacji przez pracodawcę. Po trzecie, do wszystkich zainteresowanych zagadnieniami obrony praw człowieka, na przykład do osób zaangażowanych w działalność organizacji pozarządowych.