Bibliografia
Okładla dla

Przeciwdziałanie dyskryminacji w Polsce. Aspekty prawne i instytucjonalne.Wydawca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Sekretariat Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania,
Warszawa, 2004
Liczba stron19


Niniejsza broszura ma na celu zapoznanie czytelnika w jak najszerszym stopniu z problematyką dotycząca dyskryminacji z przyczyn rasy, pochodzenia etnicznego, religii, przekonań, niepełnosprawności, wieku oraz orientacji seksualnej.

W celu przedstawienia ogólnego charakteru zjawiska, a także wskazania na istnienie problemu kumulatywnego występowania przesłanek dyskryminacji, w ograniczonym zakresie scharakteryzowana została także dyskryminacja z przyczyny płci.

Ze względu na katalog przesłanek dyskryminacji objęty zakresem dyrektyw Unii Europejskiej, materiał ten nie dotyczy także dyskryminacji z przyczyn przynależności do związków zawodowych.

Broszura ta ma pełnić funkcję praktycznego przewodnika po tematyce dotyczącej dyskryminacji, dlatego też zawiera adresy stron internetowych, na których Czytelnik znajdzie szczegółowe informacje z omawianego zakresu. Broszura skonstruowana została w sposób zapewniający maksymalną użyteczność materiału, przy uwzględnieniu zróżnicowanych potrzeb Czytelnika. Dlatego też tekst główny dotyczący takich kwestii jak pojęcie zjawiska, zakres jego występowania, standardy dotyczące przeciwdziałania i zwalczania dyskryminacji oraz rola instytucji i organizacji międzynarodowych w tym zakresie, wspierany jest przez dodatkowy materiał zawierający informacje praktyczne.
(ze Wstępu)

Publikacja powstała w Sekretariacie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn jako część projektu <i>Wdrożenie wspólnotowego prawa antydyskryminacyjnego w Polsce<i/> realizowanego w ramach Wspólnotowego Programu Działań na rzecz zwalczania dyskryminacji 2001-2006.