Bibliografia
Okładla dla

Przeciwdziałanie dyskryminacji. Pakiet edukacyjny dla trenerów i trenerek.Redakcja Michał Pawlęga
Wydawca Stowarzyszenie Lambda Warszawa
Warszawa, 2005
ISBN978-83-923420-0-7
Liczba stron162
Link do publikacji

Obszar Edukacja

Warunkiem skutecznej edukacji społecznej mającej na celu przeciwdziałanie dyskryminacji jest nauczanie poszano-wania dla odrębności i inności. Ważne jest również podnoszenie wrażliwości na istniejące nierówności i umiejętność rozpoznawania różnych przejawów dyskryminacji. Działania takie są prowadzone bezpośrednio przez przedstawicieli grup wykluczanych i dyskryminowanych, ale także poprzez system edukacji formalnej i nieformalnej. Wierzymy, że niniejszy Pakiet edukacyjny, oparty na różnorodnych polskich doświadczeniach w przeciwdziałaniu dyskryminacji, okaże się przydatnym narzędziem dla wszystkich osób zajmujących się przeciwdziałaniem jej, uwrażliwianiem na jej przejawy i uczącym poszanowania dla odmienności. Pakiet edukacyjny kierujemy do szkoleniowców, trenerek i trenerów, liderek i liderów młodzieżowych, przedstawicielek i przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych osób, prowadzących zajęcia w zakresie praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniom społecznym, w tym promowania równego statusu kobiet i mężczyzn.
(ze Wstępu)


SPIS TREŚCI
Wstęp
Psychologiczne i społeczne uwarunkowania stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji
Dyskryminacja ze względu na płeć
Mniejszości narodowe i etniczne – obcy u siebie?
Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną
Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność
ABC szkolenia
Metody
Gry integracyjne
Kluczowe elementy szkolenia
Metody podziału na grupy
Energizery
Metody zasadnicze (właściwe)
Symulacje
Metody dyskusji
Inne formy
Ewaluacja
Niezbędnik
Informacje o autorkach i autorach pakietu