Bibliografia
Okładla dla

Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa. Standardy i dobre praktyki.

Przewodnik.

Redakcja Agnieszka Grzybek
Wydawca Stowarzyszenie Koalicja KARAT
Warszawa, 2016
ISBN78-83-929000-8-5
Liczba stron98
Link do publikacji

Celem niniejszej publikacji jest dostarczenie informacji, wskazówek i narzędzi, które pomogą urzędom wojewódzkim w planowaniu i wdrażaniu strategii oraz polityk równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w ich województwach.
W publikacji, która może pełnić funkcję przewodnika, wykorzystano doświadczenia zdobyte w trakcie prac wspierających realizację Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania w kilku wybranych województwach. Działania te prowadzone były w ramach pilotażowego projektu „Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa” realizowanego od kwietnia 2014 do maja 2016 roku przez Stowarzyszenie Koalicja KARAT (które było liderem projektu), Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego i Centrum na rzecz Równości Płci KUN (KUN Centre for Gender Equality) z Norwegii.
(ze Wstępu)

 

SPIS TREŚCI

Wstęp

Aleksandra Solik, Przeciwdziałanie dyskryminacji na terenie województwa – założenia, przebieg i wyniki projektu 

Marte Taylor Bye, Gender mainstreaming w usługach publicznych – przykłady z Norwegii

r.pr. Ka rolina Kędziora, Wewnątrzzakładowe procedury antydyskryminacyjne i antymobbingowe w urzędzie wojewódzkim – zalecenia

Krzysztof Śmiszek, Planowanie działań antydyskryminacyjnych jako obowiązek administracji rządowej w województwie

Wywiady z Pełnomocniczkami Wojewody ds. Równego Traktowania
Marzę o wielkim projekcie przeciwko mowie nienawiści.
Z Aldoną Andrulewicz, Pełnomocniczką Wojewody Dolnośląskiego ds. Równego Traktowania, rozmawia Anna Dryjańska

Potrzebujemy narzędzi do działania.
Z Katarzyną Błaszczyk-Domańską, Pełnomocniczką Wojewody Śląskiego ds. Równego Traktowania, rozmawia Anna Dryjańska

Wiedza to podstawa równego traktowania.
Z Agnieszką Kowalską-Głowiak, Pełnomocniczką Wojewody Lubelskiego ds. Równego Traktowania,
rozmawia Anna Dryjańska

Małymi krokami zmierzamy w stronę równości.
Z Agnieszką Zawadzką, Pełnomocniczką Wojewody Mazowieckiego ds. Równego Traktowania oraz Mniejszości
Narodowych i Etnicznych, rozmawia Anna Dryjańska 


Aneks
r.pr. Karolina Kędziora, Wybrane orzecznictwo dotyczące dyskryminacji i mobbingu 
Ankieta dla pracowników i pracownic Urzędów Wojewódzkich