Bibliografia

Antysemityzm to nie tylko problem społeczny, polityczny czy kulturowy, lecz również prawny. W tej nowatorskiej książce, niemającej odpowiedników nie tylko w literaturze polskiej, ale i światowej, ukazano szeroką paletę instrumentów zawartych w prawie międzynarodowym, służących przeciwdziałaniu pladze antysemityzmu. Zarówno uniwersalny system ochrony praw człowieka, oparty na Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak i system europejski, skoncentrowany wokół Rady Europy, Unii Europejskiej oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, zawierają liczne normy, które mogą być stosowane w celu przeciwdziałania antysemityzmowi. Autorka ukazuje złożoność procesów prowadzących do przyjęcia tych norm i mechanizmów, jak i szczegółową treść tych norm, wyłaniającą się nie tylko z tekstów rozmaitych dokumentów prawa międzynarodowego, lecz również z orzecznictwa międzynarodowych organów kontrolnych, takich jak Komitet Praw Człowieka ONZ i Europejski Trybunał Praw Człowieka.

SPIS TREŚCI
Słowo wstępne 
Wstęp 


Rozdział I
Antysemityzm jako problem prawny 
1. Zjawisko antysemityzmu - uwagi wstępne
2. Rys historyczny - od sankcjonowanego w prawie prześladowania i dyskryminacji Żydów do przeciwdziałania antysemityzmowi za pomocą instrumentów prawnych 
3. Wyjaśnienie podstawowych pojęć 
3.1. Antysemityzm 
3.2. "Nowy antysemityzm" 
3.3. Antysemityzm w ujęciu prawnym
3.4. Rasizm 
3.5. Dyskryminacja rasowa
3.6. Ksenofobia
3.7. "Kłamstwo oświęcimskie" 
3.8. "Mowa nienawiści" 
3.9. "Przestępstwo z nienawiści" 
4. Wnioski 

Rozdział II
Przesłanki dopuszczalności ograniczania praw i wolności jednostki wobec publicznych przejawów antysemityzmu 
1. Uwagi wstępne 
2. Koncepcja "demokracji obronnej" 
3. Koncepcja "praw pamięci"
4. Wnioski

Rozdział III
Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach uniwersalnego systemu ochrony prawa człowieka 
1. Uniwersalny system ochrony praw człowieka - uwagi ogólne 
2. Uniwersalny standard międzynarodowy
3. Ochrona praw człowieka w systemie uniwersalnym a przeciwdziałanie antysemityzmowi - uwagi wstępne 
4. Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach systemu traktatowego ochrony praw człowieka ONZ 
4.1. Międzynarodowy Pakt Praw Osobistych (Obywatelskich) i Politycznych
4.1.1. Zakaz nadużycia praw i wolności przyznanych w MPPOP 
4.1.2. Zakaz popierania nienawiści narodowej, rasowej lub religijnej
4.1.3. Zakaz dyskryminacji 
4.1.4. Ochrona mniejszości 
4.2. Komitet Praw Człowieka 
4.2.1. Uwzględnienie problemu antysemityzmu w uwagach końcowych do sprawozdań okresowych państw-stron MPPOP 
4.2.2. Pominięcie problemu antysemityzmu w uwagach końcowych do sprawozdań okresowych państw-stron MPPOP 
4.3. Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej 
4.3.1. Prace przygotowawcze nad przyjęciem konwencji LDR 
4.3.2. Zakres przedmiotowy konwencji LDR 
4.3.3. Zakres normatywny art. 4 konwencji LDR 
4.4. Komitet ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej 
4.4.1. Uwzględnienie problemu antysemityzmu w uwagach końcowych do sprawozdań okresowych państw-stron konwencji LDR 
4.4.2. Pominięcie problemu antysemityzmu w uwagach końcowych do sprawozdań okresowych państw-stron konwencji LDR 
5. Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach systemu politycznego ochrony praw człowieka ONZ 
5.1. Zgromadzenie Ogólne NZ
5.2. Komisja Praw Człowieka ONZ 
5.3. Rada Praw Człowieka ONZ
5.3.1. Uchwały Rady Praw Człowieka ONZ 
5.3.2. Procedura kontrolna Rady Praw Człowieka ONZ - Powszechny Przegląd Okresowy 
5.4. Procedury specjalne 
5.4.1. Niezależny Ekspert ds. mniejszości
5.4.2. Specjalny Sprawozdawca ds. współczesnych form rasizmu, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji 
5.4.3. Specjalny Sprawozdawca ds. wolności religii i wyznania 
5.5. Sekretarz Generalny ONZ 
5.5.1. Memorandum Sekretarza Generalnego ONZ na temat typów oraz przyczyn dyskryminacji 
5.5.2. Przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji rasowej - model legislacji krajowej
5.5.3. Seminarium na temat antysemityzmu 
5.5.4. Program edukacyjny na temat Holokaustu
6. Wysoki Komisarz ds. Praw Człowieka ONZ 
7. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Oświaty, Nauki i Kultury 
8. Światowa Konferencja Praw Człowieka, Wiedeń 1993 r. - Deklaracja Wiedeńska i Program Działania
9. Światowa Konferencja przeciwko Rasizmowi, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Pokrewnym Formom Nietolerancji, Durban 2001 r. 
9.1. Proces przygotowawczy 
9.1.1. Konferencje regionalne 
9.1.2. Wkład organów traktatowych i innych agend ONZ w proces przygotowawczy 
9.2. Przebieg Konferencji
9.2.1. Forum organizacji pozarządowych 
9.2.2. Formułowanie treści dokumentów końcowych 
9.3. Deklaracja z Durbanu i Program Działania z Durbanu 
9.4. Proces follow-up do momentu konferencji przeglądowej
9.5. Durban II - konferencja przeglądowa, Genewa 2009 r.
9.6. Proces follow-up po zakończeniu konferencji przeglądowej 
9.7. Spotkanie wysokiego szczebla upamiętniające wydarzenia z Durbanu z 2001 r., Nowy Jork 2011 r. 
9.8. Bilans "procesu Durban" 
10. Wnioski

Rozdział IV
Przeciwdziałanie antysemityzmowi w ramach europejskiego systemu ochrony praw człowieka 
Część 1. Rada Europy 
1. System ochrony praw człowieka RE - uwagi ogólne 
2. Ochrona praw człowieka w systemie RE a przeciwdziałanie antysemityzmowi - uwagi wstępne 
3. Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 
3.1. Zakaz dyskryminacji 
3.2. Zakaz nadużycia praw i wolności przyznanych w Konwencji - art. 17 EKPCz 
4. Protokół Dodatkowy do Konwencji o cyberprzestępczości dotyczący kryminalizacji działań o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym popełnianych przy użyciu systemów komputerowych 
5. Konwencja ramowa o ochronie mniejszości narodowych 
6. Stanowisko Komitetu Ministrów RE wobec antysemityzmu 
7. Stanowisko Zgromadzenia Parlamentarnego RE wobec antysemityzmu 
7.1. Zalecenia Zgromadzenia Parlamentarnego RE 
7.2. Rezolucje Zgromadzenia Parlamentarnego RE 
7.3. Pisemne deklaracje członków Zgromadzenia Parlamentarnego RE 
8. Stanowisko Komisarza Praw Człowieka RE wobec antysemityzmu
9. Stanowisko Europejskiej Komisji przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji RE wobec antysemityzmu 
9.1. Zalecenie ECRI nr 9 dotyczące ogólnej polityki ECRI w sprawie walki z antysemityzmem 
9.2. Sprawozdania i zalecenia dotyczące poszczególnych państw członkowskich RE 
10. Wnioski 
Część 2. Unia Europejska
1. System ochrony praw człowieka (praw podstawowych) UE - uwagi ogólne 
2. Ochrona praw podstawowych w systemie UE a przeciwdziałanie antysemityzmowi - uwagi wstępne 
3. Karta praw podstawowych
3.1. Zakaz dyskryminacji
3.2. Różnorodność kulturowa, religijna i językowa 
3.3. Zakaz nadużycia praw 
4. Przeciwdziałanie antysemityzmowi w regulacjach normatywnych oraz polityce i programach działania UE 
4.1. Okres poprzedzający wejście w życie traktatu amsterdamskiego 
4.2. Okres po wejściu w życie traktatu amsterdamskiego
4.3. Instrumenty przeciwdziałania antysemityzmowi z obszaru prawa karnego 
5. Stanowisko Agencji Praw Podstawowych UE wobec antysemityzmu 
5.1. Badania nad skalą i formami antysemityzmu w państwach UE 
5.2. Raporty na temat antysemityzmu 
6. Wnioski 
Część 3. Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
1. System ochrony praw człowieka OBWE - uwagi ogólne 
2. "Ludzki wymiar" działalności OBWE 
3. Ochrona praw człowieka w systemie OBWE a przeciwdziałanie antysemityzmowi - uwagi wstępne 
4. Zobowiązania podjęte przez państwa członkowskie OBWE w zakresie przeciwdziałania antysemityzmowi
4.1. Konferencje i spotkania OBWE
4.2. Przeciwdziałanie antysemityzmowi w uchwałach organów OBWE 
4.3. Przeciwdziałanie antysemickim "przestępstwom z nienawiści" 
5. Osobisty Przedstawiciel Przewodniczącego OBWE ds. przeciwdziałania antysemityzmowi
6. Wnioski 

Rozdział V
Orzecznictwo międzynarodowych organów kontrolnych ochrony praw człowieka w sprawach dotyczących antysemityzmu 
1. Uwagi wstępne 
2. Decyzje Komitetu Praw Człowieka ONZ
2.1. Rozpowszechnianie treści antysemickich przez partię polityczną za pomocą wiadomości przekazywanych drogą telefoniczną - J.R.T. i W.G. Party v. Kanada 
2.2. Próby wznowienia działalności włoskiej partii faszystowskiej - M.A. i in. v. Włochy 
2.3. Publiczne głoszenie "kłamstwa oświęcimskiego" - Faurisson v. Francja 
2.4. Antysemickie poglądy i publikacje kanadyjskiego nauczyciela - Ross v. Kanada
3. Decyzje Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej 
4. Orzecznictwo organów konwencyjnych Rady Europy - Europejskiej Komisji Praw Człowieka oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
4.1. Wolność wypowiedzi osób głoszących "kłamstwo oświęcimskie" 
4.2. Antysemicka "mowa nienawiści" oraz działania związane z ideologią narodowego socjalizmu 
4.2.1. Odmowna decyzja władz więziennych dotycząca dostępu więźnia do czasopisma zawierającego treści antysemickie - Lowes v. Wielka Brytania 
4.2.2. Gloryfikowanie narodowego socjalizmu i działania oparte na jego ideach, próba odbudowy partii nazistowskiej oraz aktywność w ruchu neonazistowskim - Kuhnen v. Niemcy, B.H., M.W., H.P i G.K. v. Austria 
4.2.3. Antysemickie elementy regulaminu i nazwy stowarzyszenia oraz nawoływanie do nienawiści wobec Żydów - W.P. v. Polska, Ivanov v. Rosja
5. Wnioski 

Podsumowanie 
Bibliografia