Bibliografia

Czujesz się dyskryminowany? Nie wiesz jak bronić swoich praw? Jak Rzecznik Praw Obywatelskich może Ci pomóc?


SPIS TREŚCI
Wstęp 
Płeć  
Wiek  
Niepełnosprawność  
Rasa, narodowość i pochodzenie etniczne 
Orientacja seksualna i tożsamość płciowa  
Religia, wyznanie, światopogląd 
Inne 
Jakie środki prawne – sądowe i pozasądowe
– przysługują osobom, które doświadczyły dyskryminacji? 
– wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich 
– pozew cywilny 
– zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa 
– skarga do Państwowej Inspekcji Pracy, odszkodowanie od pracodawcy, postępowanie pojednawcze przed komisją pojednawczą  
Pozasądowe środki działania, możliwe do podjęcia w sprawach naruszenia zasady równego traktowania
– wniosek do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 
– wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta  
– skarga do Rzecznika Ubezpieczonych 
– powiatowy lub miejski rzecznik konsumentów 
– skarga do Rzecznika Praw Dziecka 
– skarga do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego 
Organizacje pozarządowe 
Kontakt z Rzecznikiem Praw Obywatelskich