Bibliografia
Okładla dla

Promowanie równości. Działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.Wydawca Komisja Europejska,
Bruksela, 2010
ISBN978-92-79-16276-3
Liczba stron40


Sprawozdanie „Promowanie równości: działania przeciwko dyskryminacji w 2009 r.” przedstawia działania Komisji Europejskiej w 2009 r., mające na celu zwalczanie dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie zatrudnienia i pracy. Zaczyna się od krótkiego przeglądu europejskich postaw wobec równości, a następnie analizuje najnowsze zmiany polityczne i partnerstwa. W broszurze omawia się również działania prowadzone w celu podnoszenia świadomości na temat spraw dyskryminacji i równości oraz ich lepszego zrozumienia, w tym promocję korzyści, jakie różnorodność przynosi biznesowi. Podane są przykłady dotyczące wdrażania przepisów odnoszących się do równości, a także szczegóły nowego projektu dyrektywy antydyskryminacyjnej. Publikacja w postaci drukowanej jest dostępna w językach angielskim, francuskim i niemieckim, a w formacie elektronicznym we wszystkich pozostałych językach urzędowych UE.


SPIS TREŚCI
Słowo wstępne
Kalendarium wybranych działań UE na rzecz zwalczania dyskryminacji w 2009 r.
Równość w 2010 r.: przegląd planowanych wydarzeń UE
Wprowadzenie
Europejczycy a równość

Część I: Najnowsze zmiany polityczne
1.1. Partnerstwa z władzami krajowymi
1.2. Współpraca z innymi interesariuszami
1.3. Sytuacja Romów

Część II: Informowanie o równości
2.1. Zwiększanie świadomości
2.2. Zrozumieć dyskryminację, różnorodność i równość
2.3. Różnorodność a biznes
2.4. Dziedzictwo Europejskiego Roku na rzecz Równych Szans dla Wszystkich 2007

Część III: Stosowanie przepisów prawa w praktyce
3.1. Traktat lizboński a walka z dyskryminacją
3.2. Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w 2009 r.
3.3. Wybrane orzecznictwo w zakresie równości w 2009 r.
3.4. W przygotowaniu: nowa dyrektywa antydyskryminacyjna
Wnioski
Załącznik – Publikacje