Bibliografia
Okładla dla

Projekt strategii zapobiegania i reakcji na zdarzenia o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym w przestrzeni publicznej miasta - propozycja dla Samorządu lokalnego Miasta Krakowa (2012 - 2016)Autor/-ka dr Adam Bulandra
Kraków, 2012
ISBN978-83-933307-2-0
Liczba stron79


Wizja sprawowania władzy samorządowej miasta opiera się na współpracy i partnerstwie z organizacjami pozarządowymi, w osiąganiu celów strategicznych i operacyjnych miasta. Sprzyja to zaangażowaniu społeczeństwa w proces zarządzania miastem oraz w istotny sposób otwiera instytucje publiczne na postulaty i potrzeby mniejszości narodowościowych i etnicznych
(fragment Preambuły)

SPIS TREŚCI
1. Założenia metodologiczne strategii.
2. Ocena sytuacji.
3. Cele strategiczne.
Cel strategiczny I – Wstąpienie do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi UNESCO
Cel strategiczny II – Budowa instytucjonalnych ram przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii.
II – 1: Powołanie miejskiego pełnomocnika (rzecznika) ds. dyskryminacji
II – 2: Tworzenie społecznej platformy konsultacji i rozwoju polityk antydyskryminacyjnych.
II – 3: Budowanie kompetencji międzykulturowych pracowników urzędu
II – 4: Budowa urzędów przyjaznych mniejszościom narodowym, etnicznym i obcokrajowcom
II – 5: Odpowiedzialność społeczna podmiotów prywatnych w polityce samorządowej miasta.
Cel strategiczny III – Zapewnienie równego dostępu do usług i świadczeń gminnych oraz prowadzenie polityki ograniczenia wykluczenia społecznego (polityka włączania).
III – 1: Równy dostęp do świadczeń i usług gminnych oraz system wyrównywania szans
III – 2: Stworzenie Centrum Informacji i Porad Prawnych, Psychologicznych i Translatorskich.
III – 3: Stworzenie elastycznego mechanizmu reakcji na zdarzenia rasistowskie i ksenofobiczne jako elementu polityki inkluzywnej.
Cel strategiczny IV – Budowanie świadomości wielokulturowej mieszkańców Krakowa
IV – 1: Animacja i wspieranie edukacji międzykulturowej:
IV – 2: Budowanie świadomości międzykulturowej poprzez uczestnictwo w kulturze.
Cel strategiczny V – Zapewnienie ochrony prawnej przed dyskryminacją oraz ochrona porządku publicznego.
V – 1: Zapewnienie lepszej ochrony prawnej mniejszościom dyskryminowanym
V – 2: Dbałość o jakość i estetykę przestrzeni publicznej.
V – 3: Działania prewencyjne wobec grup celowych.
V – 4: Zapewnienie prawidłowego przebiegu imprez masowych.
4. Uzasadnienie potrzeby wprowadzenia strategii.
4.1. Kraków i jego funkcje metropolitarne.
4.2. Problem rasizmu i ksenofobii w środowisku miejskim.
4.3. Model polityki samorządowej a zapobieganie rasizmowi i ksenofobii.
5. Uzasadnienie działań w ramach celów strategicznych.
Cel strategiczny I - Wstąpienie do Europejskiej Koalicji Miast Przeciwko Rasizmowi UNESCO
Cel strategiczny II – IV: Budowa instytucjonalnych ram przeciwdziałania rasizmowi i ksenofobii. Zapewnienie równego dostępu do usług i świadczeń gminnych oraz prowadzenie polityki ograniczenia wykluczenia społecznego (polityka włączania). Budowanie świadomości wielokulturowej mieszkańców Krakowa
Cel strategiczny V – Zapewnienie ochrony prawnej przed dyskryminacją oraz ochrona porządku publicznego.
6. Wykaz dostępnych źródeł i badań zwianych z tematyką strategii.
7. Wykaz podobnych projektów prowadzonych w innych miastach.