Bibliografia

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) to główne narzędzie finansowe Unii Europejskiej służące rozwojowi kapitału ludzkiego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) obejmuje wszystkie działania EFS w Polsce, w latach 2007 - 2013. Programy i projekty PO KL mają pomagać zdobywać lepsze wykształcenie i rozwijać umiejętności, zwiększać zatrudnienie i budować otwarty rynek pracy, a tym samym wspierać rozwój społeczny. Jedną z zasad realizacji EFS i PO KL jest zasada gender mainstreaming, która łączy cel i wartość Unii Europejskiej, jaką jest równość kobiet i mężczyzn, z procesem wdrażania programów i realizacji projektów. Strategia gender mainstreaming zakłada świadome i konsekwentne uwzględnianie problematyki płci na wszystkich etapach projektu. Tak jak wszyscy ludzie posiadają płeć, tak też kwestie związane z różnym położeniem, zasobami, potrzebami i możliwościami kobiet i mężczyzn dotyczą wszystkim działań społecznych i powinny być zawsze brane pod uwagę przy ich planowaniu oraz realizacji. Poniższe opracowanie ma pomóc projektodawcom PO KL zobaczyć proces wdrażania komponentu regionalnego z perspektywy równości płci i poznać konkretne rozwiązania związane z realizacją zasady gender mainstreaming.
(ze Wstępu)

Spis treści
Wstęp
Równość w priorytetach
Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
10 zasad równościowego projektu
Partnerstwo równościowe – najważniejsze kwestie
Więcej o równości płci i projektach
Słowniczek PO KL
Dokumenty PO KL
Kontakty PO KL w województwach