Bibliografia
Okładla dla

Prawo wobec dyskryminacji w życiu społecznym, gospodarczym i politycznymRedakcja Zdzisław Niedbała
Wydawca Wydawnictwo DIFIN,
Warszawa, 2011
ISBN9788376415147
Liczba stron310


Tytuł zbiorowego opracowania wyraźnie i z założenia nawiązuje do jednoznacznego brzmienia art. 32 ust. 2 Konstytucji RP zakazującego dyskryminowania kogokolwiek z jakiejkolwiek przyczyny. Celem przedstawionego opracowania jest zatem wskazanie na przypadki, a nawet szersze obszary regulacji prawnych, w których rozwiązania prawne pozostają w kolizji z zasadą konstytucyjną z art. 32 ust. 2, a co najmniej respektowanie zasady niedyskryminacji jest dyskusyjne.
Autorami poszczególnych fragmentów opracowania zbiorowego są pracownicy i doktoranci katedr i zakładów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Stąd też wynika szeroka gama i różnorodność problematyki antydyskryminacyjnej przedstawionej w poszczególnych opracowaniach. Najszerzej reprezentowane są opracowania pracowników i doktorantów Katedry Prawa Pracy i Prawa Socjalnego, co wynika chociażby z faktu, że zakaz dyskryminacji stanowi jedną z podstawowych zasad prawa pracy (art. 113 kodeksu pracy) i jest szeroko rozbudowany w art. 18a i n. k.p. dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu.
(opis ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Wprowadzenie

1. Stereotypy oparte na płci a dyskryminacja kobiet - aspekty prawnomiędzynardowe
Natalia Buchowska

2. Zatrudnienie w administracji publicznej w kontekście wybranych zasad Konstytucji RP
Marcin Czechowski

3. Zasada równego traktowania pracowników w sytuacji przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę - wybrane zagadnienia
Anna Czyżewska

4. Dyskryminacja rasowa a prawa człowieka w świetle europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności
Boubacar Sidi Diallo

5. Ochrona przed dyskryminacją w stosunkach pracy w systemie Europejskiej Karty Społecznej
Tadeusz Gadkowski

6. Cofnięcie pozwu w świetle konstytucyjnej zasady równości
Włodzimierz Głodowski

7. Kontrowersje wokół odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu
Magdalena Gromaszek

8. Karnoprawna ochrona przed dyskryminacją w obrocie gospodarczym
Elżbieta Hryniewicz

9. Równouprawnienie stron procesu cywilnego jako realizacja konstytucyjnej zasady równości wobec prawa
Andrzej Jarocha

10. Nierówne traktowanie lekarzy w zakresie wynagrodzeń
Anna Korytowska

11. Subwencja ogólna i wpłata wyrównawcza jako instrumenty polityki fiskalnej państwa wobec jednostek samorządu terytorialnego
Michał Kowalski

12. Zasada równości a równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej w aspekcie finansowym w kontekście składek na „ubezpieczenie zdrowotne”
Daniel Eryk Lach

13. Kwalifikacje zawodowe pracowników a problematyka dyskryminacji w zatrudnieniu
Joanna Łukaszczuk

14. Dyskryminacja jako naruszenie godności ludzkiej. Na marginesie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
Jarosław Mikołajewicz

15. Wynagrodzenie za „pierwszą pracę” na tle zasady niedyskryminacji
Anna Musiała

16. Negatywna wolność związkowa a zasada niedyskryminacji w zbiorowych stosunkach pracy
Zdzisław Niedbała

17. Zakaz dyskryminacji ze względu na płeć w umowach ubezpieczenia - uwagi na tle wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie C-236/09
Marcin Orlicki

18. Dyskryminacja w prawie zagospodarowania przestrzeni i prawie budowlanym
Sławomir Pawłowski

19. Kwestia ochrony osób bliskich rolnikowi od wypadków przy pracy w świetle rozwiązań ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników
Damian Puślecki

20. Zasada równości i zakaz dyskryminacji w Konstytucji RP
Izabela Pużycka, Julia Wojnowska-Radzińska

21. Dyskryminacja w zatrudnieniu w Polsce na tle przepisów Unii Europejskiej
Sebastian Samol

22. Podmiotowy zakres zasady równego traktowania w świetle przepisów wspólnotowej koordynacji
Krzysztof Ślebzak

23. Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń na gruncie rozporządzenia nr 883/2004 - zagadnienia wybrane
Maciej Zieliński