Bibliografia

Społeczeństwa Europy są wielokulturowe i wieloetniczne. Opierają się one na przekonaniu, ze rasizm, ksenofobia, antysemityzm oraz inne formy nietolerancji i dyskryminacji są bezpośrednim pogwałceniem zasad wolności, demokracji i praw człowieka. Niestety zachowania rasistowskie i ksenofobiczne są obecne w różnych sferach życia społecznego w Europie i żadne państwo nie jest wolne od tych zjawisk. Państwa, które niedawno zostały członkami Unii Europejskiej, są szczególnie narażone na te zjawiska, ponieważ dynamicznym przemianom gospodarczym i społecznym towarzyszą często zwiększone napięcia społeczne. Szersze otwarcie się tych państw na świat zewnętrzny, będące rezultatem ich przystąpienia do Unii, przynosi kolejne wyzwania i pociąga za sobą konieczność odpowiednich działań w celu zapobieżenia nasilaniu się nietolerancyjnych postaw i zachowań.
(ze Wstępu)

Spis treści
Przedmowa
1. Wprowadzenie
2. Ustawodawstwo polskie z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji
2.1 Przeniesienie dwóch dyrektyw wspólnotowych dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji na grunt ustawodawstwa polskiego
2.2 Wnioski
3. Organy do spraw przeciwdziałania dyskryminacji
3.1 Wyspecjalizowane organy w Irlandii, Holandii i Wielkiej Brytanii
3.2 Organy do spraw promocji równego traktowania działające obecnie w Polsce
3.3 Propozycje dotyczące ustanowienia w Polsce wyspecjalizowanych organów do spraw przeciwdziałania dyskryminacji
3.4 Urząd ds. Równości
3.5 Komisja ds. Równego Traktowania
3.6 Sieć pomocy poszkodowanym
3.7 Inne środki wspomagające wprowadzanie w życie przepisów antydyskryminacyjnych
3.8 Przykłady dobrych praktyk
4. Monitoring
4.1 Procedury monitoringu stosowane aktualnie w Polsce
4.2 Luki w polskim systemie monitoringu
4.3 Pięć najbardziej istotnych czynników monitoringu
5. Lista adresów internetowych
6. Załącznik 1
7. Załącznik 2