Bibliografia
Okładla dla

Prawa pacjenta. Prawno-zdrowotny poradnik dla kobiet.Wydawca Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny
Warszawa, 2009
ISBN978-83-88568-30-5
Liczba stron86
Link do publikacji

Obszar Zdrowie
Przesłanki Płeć

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest pierwszym aktem kompleksowo regulującym i porządkującym prawa przysługujące pacjentom. Uzupełnieniem jest istniejąca Karta Praw Pacjenta, która zawiera kompilacje przepisów pochodzących z różnych ustaw z zakresu praw pacjentów. Karta Praw Pacjenta nie jest oficjalnym aktem prawnym. Jej celem jest zwiększenie świadomości pacjentów w zakresie przysługujących im uprawnień, zestawieniem praw i przepisów. Można więc w niej znaleźć informacje o konkretnych uprawnieniach i ich podstawie prawnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, albo problemów z odnalezieniem właściwego prawa w ustawie o prawach pacjenta, należy podpierać się informacjami zawartymi w Karcie Praw Pacjenta. Z kolei sama ustawa o prawach pacjenta nie jest jedynym i wystarczającym aktem gwarantującym właściwe przestrzeganie praw pacjenta, a kwestie w niej poruszone nie stanowią wyczerpującego omówienia danego zagadnienia..
(fragment Publikacji)

SPIS TREŚCI

PRAWA PACJENTA
Prawo do świadczeń zdrowotnych
Prawo do informacji
Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych
Prawo do wyrażania zgody na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Prawo do poszanowania intymności i godności
Prawo dostępu do dokumentacji medycznej
Prawo do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
Karta Praw Pacjenta
Europejska Karta Praw Pacjentów

RZECZNIK PRAW PACJENTA

UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

ANTYKONCEPCJA
Dostęp do antykoncepcji osób małoletnich

STERYLIZACJA

SZTUCZNE ZAPŁODNIENIE

OPIEKA OKOŁOPORODOWA

POCHÓWEK PŁODÓW

PROBLEMATYKA HIV/AIDS
PRAWO DO PRZERYWANIA CIĄŻY
Prawo do przerwania ciąży w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia kobiety
Prawo do przerwania ciąży w sytuacji, gdy płód obarczony jest wadami
rozwojowymi lub genetycznymi
Prawo do przerwania ciąży pochodzącej z czynu zabronionego
Procedura udzielania świadczenia przerwania ciąży
Prawo kobiety małoletniej do przerwania ciąży
Kto może wykonać zabieg usunięcia ciąży?
Co robić gdy lekarz odmawia wykonania świadczenia?

BADANIA PRENATALNE
Program badań prenatalnych Narodowego Funduszu Zdrowia

NIEPODJĘCIE LUB ODSTĄPIENIE OD LECZENIA

KLAUZULA SUMIENIA

PRZESTĘPSTWO ZGWAŁCENIA

PROFILAKTYKA NOWOTWOROWA
Populacyjny program profi laktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy
Rozwój nowotworu
Jak zapobiegać?
Dla kogo program?
Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi
Jak zapobiegać?
Dla kogo program?

OCHRONA PRAWNA
1 Przełożony lekarza, dyrektor, kierownik placówki służby zdrowia
2 Rzecznicy Praw Pacjenta przy oddziałach NFZ
3 Rzecznik Praw Pacjenta
4 Rzecznik Praw Obywatelskich
5 Narodowy Fundusz Zdrowia
6 Konsultanci wojewódzcy
7 Postępowanie administracyjne
8 Postępowanie cywilne
9 Postępowanie karne
10 Postępowanie dyscyplinarne
11 Postępowania na szczeblu międzynarodowym – Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu