Bibliografia
Okładla dla

Pracując dla zmiany - 15 lat po Pekinie - Rekomendacje dla PrzyszłościRedakcja Renata Berent-Mieszczanowicz
Wydawca Federacja Polskie Lobby Kobiet
Warszawa, 2009
Liczba stron245


Przesłanki Płeć
Hasło słownikowe Polityka równości płci

Niniejsza publikacja odnosi się do większości obszarów Platformy Pekińskiej w zakresie niezałatwionych problemów związanych z jej wdrażaniem w Polsce. Przedstawia często różne od rządowego stanowisko oceniając to z perspektywy organizacji kobiecych i niezależnych ekspertów.

Nie aspiruje do poziomu raportu badawczego w całości, ale przedstawia własną ocenę sytuacji odnosząc się do zobowiązań wynikających z podpisanej przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej Deklaracji Pekińskiej. Stanowi wynik pracy zespołu niezależnych ekspertów na poziomie akademickim i ekspertów organizacji pozarządowych. Naszym zdaniem materiał, który przedstawiamy do dyskusji jest obiektywnym zapisem sytuacji w Polsce. Zdajemy sobie jednak sprawę, że występują istotne różnice pomiędzy stanowiskiem rządu RP wyrażonym w oficjalnych dokumentach a prezentowanym przez nas - z perspektywy organizacji i środowisk kobiecych.

Przedstawiając krótki przegląd z realizacji Platformy Pekińskiej w Polsce w kontekście niezałatwionych problemów i analizując proces zmian społecznych w zakresie wdrażania polityki na rzecz równości na poziomie krajowym i europejskim wskazujemy nie tylko na nasze oczekiwania wobec polskiego rządu, ale również (jako kraj członkowski) wobec Wspólnoty Europejskiej.
Wiele wątków w przedstawionym materiale odnosi się do sytuacji w Europie i wymaga skoordynowanej polityki zmian na tym poziomie.
(Wstęp)

 

IV Światowa Konferencja w sprawie Kobiet pod egidą ONZ odbyła się w Pekinie w dniach 4 - 15 września 1995 roku, uczestniczyło w niej 189 rządów oraz ponad 15 tysięcy osób reprezentujących organizacje pozarządowe. Konferencja Pekińska podjęła debatę w zakresie praw kobiet w kontekście praw człowieka. Przyjęto dwa dokumenty końcowe: Deklarację Pekińską i Platformę Działania określającą cele strategiczne.
Platforma Działania wskazuje dwanaście obszarów mających istotne znaczenie dla walki z dyskryminacją kobiet:
1. Ubóstwo kobiet
2. Edukacja kobiet
3. Kobiety i zdrowie
4. Przemoc wobec kobiet
5. Kobiety a konflikt zbrojny
6. Kobiety i gospodarka
7. Kobiety a władza i podejmowanie decyzji
8. Instytucjonalne mechanizmy awansu kobiet
9. Prawa kobiet jako prawa człowieka
10. Kobiety a środki masowego przekazu
11. Kobiety i środowisko
12. Dziewczynki
Wzywa wszystkie Rządy do opracowania krajowych programów działania dla upowszechnienia równego traktowania kobiet i mężczyzn. Na IV Światowej Konferencji w sprawie Kobiet, państwa członkowskie ONZ przyjęły Pekińską Platformę Działania i zobowiązały się do jej realizacji. Postęp w tym zakresie jest oceniany co 5 lat przez Komisję ds. Statusu Kobiet w ONZ.
(z rozdziału I)

Do pobrania: