Bibliografia
Okładla dla

Praca dla osób niepełnosprawnych - poradnik dla rodziców i opiekunówWydawca Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Warszawa,
Liczba stron28
Link do publikacji

Obszar Praca

Zmiana podejścia do niepełnosprawności intelektualnej, zwłaszcza jej głębszych stopni, ma co najmniej dwa źródła. Pierwsze wywodzi się z uzyskiwanych, często wprost zdumiewających, efekt—w osiąganych przez osoby niepełnosprawne, gdy otrzymują one szansę zaistnienia na rynku pracy i w społecznym środowisku pracy. Źródło drugie czerpie swą siłę z uznania, że prawa człowieka, w tym prawo do niedyskryminowania, czyli równego traktowania na rynku pracy, dotyczy osób z niepełnosprawnościˆ intelektualną w takim samym stopniu jak wszystkich innych ludzi. Jednak nowe myślenie o ludziach z niepełnosprawnościˆ intelektualnąˆ jako o osobach, które mogąˆbyć bardziej samodzielne, niezależne, również ekonomicznie, także w roli pracownika, które mogąˆ wnosi swój wkład w życie społeczne i dobro ogółu, przyjmuje się bardzo powoli. Coraz wyraźniej uświadamiamy sobie, że bez specjalnych struktur i programów, które na różnych poziomach i etapach będą tworzyć niezbędne warunki i wspierać zatrudnianie konkretnych osób, nie osiągnie się sukcesu.
(Słowo do wydania polskiego))

Spis treści
Słowo do wydania polskiego
Przedmowa - Maria Eagle, Minister ds. Os—b Niepłnosprawnych
Wstęp - Fred Heddell, Dyrektor Administracyjny Mencapu
Dlaczego osoby z niepełnosprawnościąˆ intelektualnąˆ powinny pracować
Możliwości zatrudnienia
Agencje oferujˆące pomoc
Wsparcie finansowe
Sprawy finansowe dotycząˆce só—b niepłnosprawnych i ich opiekunów
Sprawy zwiąˆzane z opiekąˆ spłecznąˆ i dobrym funkcjonowaniem
Centra Pracy Plus (Załąˆcznik A)
Spis inicjatyw i programów
Numery telefonó—w Centór—w Pracy Plu
Ważne numery telefonó—w i adresy