Bibliografia
Okładla dla

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiWydawca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego,
Warszawa, 2009
Liczba stron113
Link do publikacji

Obszar Praca

W Poradniku omówiono kolejno wszystkie ważne etapy, jakie musi pokonać projektodawca, aby w sposób spójny zrealizować trafne, efektywne działania, przyczyniające się do integracji społecznej oraz aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie, których efektem będzie pełne włączenie uczestników projektów PO KL do życia społecznego. Publikacja szczegółowo opisuje kolejne fazy, przez jakie musi przejść projektodawca, począwszy od dokonania rzetelnej diagnozy społecznej grup wykluczonych, do których skierowane będzie wsparcie, poprzez planowanie i odpowiedni dobór działań do projektu, ich realizację, kończąc na późniejszej ich ocenie (ewaluacji). Poradnik przedstawia zasady stosowania instrumentów aktywizacji zawodowej i integracji społecznej w pracy z ww. grupami docelowymi wykorzystywanych powszechnie przez instytucje rynku pracy, takich jak szkolenia, doradztwo zawodowe, czy terapia. Dodatkowo zakres Poradnika obejmuje informacje na temat wsparcia wspomagającego realizację głównych zadań projektu, a więc opis metod zwiększających skuteczność udzielanego wsparcia. Narzędzia, takie jak superwizja, czy coaching wpływają na zwiekszenie kompetencji, wiedzy oraz rozwój umiejętności personelu projektu pracującego z członkami grup wykluczonych społecznie, a także poprawę kondycji psychicznej tych osób. Inne opisane w Poradniku sposoby zwiększenia skuteczności wsparcia dotyczą włączania uczestników w realizowane na ich rzecz działania (stosowanie zasady empowerment), a także współpracy wielu podmiotów o różnym doświadczeniu poprzez realizację wspólnych działań w partnerstwie lub w ramach prowadzonego dialogu społecznego. Uzupełnieniem Poradnika są załączniki, obejmujące spis użytecznych stron internetowych, polecanej literatury, przykłady dokumentów i formularzy.
(ze Wstępu)

SPIS TREŚCI
1. WPROWADZENIE
1.1 JAK KORZYSTAĆ Z PORADNIKA
1.2 DEFINICJA WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO
1.3 GRUPY ZAGROŻONE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM
1.4 NOWE PODEJŚCIE DO PROBLEMATYKI INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
1.5 PRZESTRZEGANIE ZASADY RÓWNOŚCI SZANS W PROJEKTACH SKIEROWANYCH DO OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
2. PRZYCZYNY BRAKU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ POTENCJALNYCH UCZESTNIKÓW
2.1 BARIERY WEWNĘTRZNE (MENTALNE)
2.2 ZABURZENIA ZWIĄZANE Z POZOSTAWANIEM BEZ PRACY
2.3 ZABURZENIA PSYCHICZNE I LĘKOWE
2.4 ALKOHOLIZM
2.5 BŁĘDY PROJEKTODAWCÓW
2.6 NEGATYWNY WPŁYW ŚRODOWISKA
3. DIAGNOZA POTRZEB OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
3.1 METODY ANALIZY I DIAGNOZY POTRZEB UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW
3.2 KOMPLEKSOWOŚĆ WSPARCIA W PROJEKCIE
4. PLANOWANIE DZIAŁAŃ SKIEROWANYCH DO OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
4.1 SZKOLENIA
4.2 USŁUGI PORADNICTWA ZAWODOWEGO
4.3 TERAPIA
4.4 INDYWIDUALNE WSPARCIE: OPIEKUNOWIE, ASYSTENCI, PRACOWNICY SOCJALNI, ANIMATORZY PRACY, STREETWORKERZY
5. REKRUTACJA OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
5.1 INFORMACJA O PROJEKCIE I REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU
5.2 MOTYWOWANIE UCZESTNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE
5.3 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKCIE
6. WŁĄCZANIE OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE W PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
6.1 CO TO JEST EMPOWERMENT I DLACZEGO WARTO GO STOSOWAĆ?
6.2 WŁĄCZANIE OSÓB WYKLUCZONYCH W PLANOWANIE PROJEKTU
6.3 WŁĄCZANIE OSÓB WYKLUCZONYCH W ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
7. METODY ROZWIJANIA KOMPETENCJI OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI WYKLUCZONYMI SPOŁECZNIE
7.1 EWALUACJA DZIAŁAŃ PROJEKTODAWCÓW, OFERUJĄCYCH WSPARCIE OSOBOM WYKLUCZONYM SPOŁECZNIE
7.2 SYSTEM PODNOSZENIA KOMPETENCJI DLA INSTYTUCJI I OSÓB PRACUJĄCYCH Z OSOBAMI WYKLUCZONYMI SPOŁECZNIE
8. WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO W PROJEKCIE
8.1 PARTNERSTWO PROJEKTOWE W PRAKTYCE
8.2 DIALOG I POROZUMIENIE
9. REALIZACJA WSPARCIA DLA WYBRANYCH GRUP OSÓB WYKLUCZONYCH SPOŁECZNIE
9.1. OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE