Bibliografia

Niniejszy Poradnik przygotowany został z myślą o kadrze kierowniczej oraz pracownikach odpowiedzialnych za edukację w jednostkach Policji Polskiej. Jego zadaniem jest ułatwienie przygotowania i realizacji szkoleń wewnętrznych, może także służyć jako materiał edukacyjny dla słuchaczy szkół policyjnych. Materiały szkoleniowe zawierają informacje dotyczące zjawiska dyskryminacji ze względu na różne przyczyny, między innymi kolor skóry, religię, płeć czy orientację seksualną. Ważnym elementem niniejszego opracowania jest omówienie sposobów identyfikowania aktów dyskryminacji oraz im przeciwdziałania. Istotną - zdaniem autorów – zaletą podręcznika jest także prezentacja obszarów pokrewnych (zwłaszcza praw człowieka i obywatela) i wyjaśnienie ogólnych zjawisk, które mają wpływ na wzrost zjawiska dyskryminacji (np. atrybutów władzy i jej patologii).

Poradnik został opracowany podczas realizacji projektu Przeciwdziałanie dyskryminacji w działaniach policji, prowadzonego przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię, ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu Organizacji Pozarządowych. Projekt ten był próbą odpowiedzi na narastający problem dyskryminacji grup marginalizowanych, mniejszości narodowych i etnicznych, migrantów i uchodźców w Polsce, wynikający bardzo często z braku umiejętności i wiedzy o tym zjawisku w różnych grupach zawodowych, w tym również policji. Projekt zakładał wyjątkową formę współpracy organizacji pozarządowej - Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM i Policji Polskiej, która nie była dotychczas objęta działaniami pomocowymi w tym zakresie.
(Jolanta Lange,Beata Machul-Telus,Lech M. Nijakowski, Wstęp)

SPIS TREŚCI

Wstęp
Omówienie koncepcji projektu
Charakterystyka i rezultaty zrealizowanego projektu

Rozdział I
Jak korzystać z poradnika

Rozdział II
Jak prowadzić szkolenia dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji oraz praw człowieka i obywatela

Rozdział III
Ramowy program szkolenia i przykładowe ćwiczenia

Rozdział IV
Materiały do wykładów i ćwiczeń
Prawa i wolności człowieka i obywatela
Stereotypy i uprzedzenia, ksenofobia i antysemityzm
Dyskryminacja — definicje i typologia
Przeciwdziałanie dyskryminacji w Unii Europejskiej i w Polsce — rozwiązania prawne
Władza i jej atrybuty
Mowa nienawiści
Opis eksperymentu Stanleya Milgrama
Opis eksperymentu Philipa Zimbardo

Rozdział V
Rola policji w środowisku wieloetnicznym i wielokulturowym

Rozdział VI
Sposoby pozyskiwania informacji naukowej oraz materiałów badawczych

Informacja o autorach

Informacja o Stowarzyszeniu na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM