Bibliografia
Okładla dla

Polska wersja wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowiekaRedakcja Beata Faracik
Wydawca Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu,
Częstochowa, 2014
ISBN978-83-940221-0-5
Liczba stron46
Link do publikacji

Wytyczne stanowią jedno z kluczowych narzędzi dotyczących przestrzegania praw człowieka w codziennej praktyce prowadzenia działalności gospodarczej i pomagających realizować strategię z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Uznane za wspólny punkt odniesienia, swoiste ramy umożliwiające spójne i komplementarne względem siebie działania wszystkich interesariuszy na rzecz poszanowania praw człowieka w kontekście biznesu, są one instrumentem służącym m.in. do wyrównywania szans między jednostką a biznesem, poprzez wdrażanie procedur poszanowania prawa i zapobiegania jego naruszeniom, skuteczniejszego wywiązywania się państwa z obowiązku ochrony swoich obywateli przed bezprawnym działaniem firm, a także zapewnienie dostępu ofiar negatywnego wpływu biznesu do środków zaradczych. Wytyczne wskazują kto, co i jak powinien robić by zapewnić poszanowanie praw człowieka przez biznes.

SPIS TREŚCI

Słowniczek
Raport Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Praw Człowieka i Korporacji Międzynarodowych oraz innych Podmiotów Gospodarczych, Johna Ruggie, A/HRC/17/31

Wytyczne dotyczące biznesu i praw człowieka: Wdrażanie dokumentu ramowego Organizacji Narodów Zjednoczonych „Chronić, szanować i naprawiać”
I. Obowiązek państwa dotyczący zapewnienia ochrony praw człowieka
A. Zasady podstawowe
B. Zasady operacyjne
II. Odpowiedzialność przedsiębiorstw za poszanowanie praw człowieka
A. Zasady podstawowe
B. Zasady operacyjne
III. Dostęp do środków zaradczych
A. Zasada podstawowa
B. Zasady operacyjne