Bibliografia
Okładla dla

Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości narodowych, etnicznych i rasowych w świetle prawa Unii EuropejskiejAutor/-ka Maryla Koss-Goryszewska
Wydawca Instytut Spraw Publicznych,
Warszawa, 2010
Liczba stron25
Link do publikacji

Polska jest krajem stosunkowo jednolitym kulturowo – posiada jeden z najniższych odsetków osób pochodzenia innego, niż polskie (według statystyk Eurostatu, cudzoziemcy przebywający w Polsce stanowia 0,1% populacji całkowitej). Sytuacja ta uwarunkowana jest historycznie. Po II wojnie światowej, w wyniku przesiedleń i repatriacji, Polskę zamieszkali prawie wyłacznie Polacy. Poza tym, przez wiele lat Polska nie była państwem atrakcyjnym dla migrantów. Jakiekolwiek ruchy migracyjne dotyczyły raczej wyjazdu Polaków do innych krajów niż odwrotnie – przyjazdu cudzoziemców. Sytuacja uległa zmianie w ostatnich latach.
Transformacja ustrojowa, otwarcie granic i przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowały zwiększenie się skali migracji. Nasz kraj zaczał być postrzegany przez imigrantów jako docelowy, a nie jak dotychczas – jako kraj tranzytowy. Z dużym prawdopodobienstwem można stwierdzić, że wraz z dalszym postępem społeczno-gospodarczym Polski, skala zjawiska migracji w naszym kraju będzie rosnać".
(fragment wstępu)