Bibliografia
Okładla dla

Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZAutor/-ka Anna M. Waszkielewicz
Wydawca Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego (FIRR)
Kraków, 2008
ISBN978-83-61170-24-2
Liczba stron251


Obszar Prawo

Ideą przewodnią Konwencji jest wolność człowieka, który z powodu uszkodzenia organizmu i spowodowanych tym ograniczeń aktywności nie może być zniewolony i pozbawiony możliwości wyborów, a przez to – wpływu na swoje życie. Ma on prawo korzystać z tego samego, co jest dostępne wszystkim innym obywatelom. Stan ten uzyskuje się na drodze znoszenia barier, racjonalnych przystosowań, odpowiednich do potrzeb osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i potrzeb konkretnych osób oraz usług wspierających w sytuacjach, gdy osoba niepełnosprawna nie jest w stanie przezwyciężyć barier fizycznych, intelektualnych ispołecznych własnymi siłami. Możliwość uczestniczenia w głównym nurcie życia społecznego wiąże się nierozerwalnie również z prawem do obowiązków, które dotyczą wszystkich obywateli – członków społeczności.
(z Wprowadzenia)

SPIS TREŚCI
Wstęp

Wprowadzenie

Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w polskim porządku prawnym
Definicje
Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna
Komunikacja
Dyskryminacja
Racjonalne dostosowanie
Uniwersalne projektowanie
Dostęp do świadczeń w ramach funduszy strukturalnych
Pojęcie niepełnosprawności
Dostęp do działań aktywizujących zawodowo
Wskaźniki aktywizacji zawodowej
Dostęp do działań dotyczących integracji społecznej
Dostęp przedszkoli z dziećmi niepełnosprawnymi
Dostęp innych jednostek oświatowych kształcących osoby niepełnosprawne
Obowiązek składania pisemnych oświadczeń woli
Dostęp doktorantów niepełnosprawnych
Niepełnosprawne kobiety
Niepełnosprawne dzieci
Dostępność architektoniczna – budynki
Dostępność transportowa – drogi, transport, mobilność
Dostęp do informacji i komunikacji międzyludzkiej, w tym technologii
i systemów komunikacyjnych i informacyjnych
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
Sytuacja prawna zwierząt asystujących
Dopuszczalność przerywania ciąży
Równość osób niepełnosprawnych wobec prawa
Ograniczenia w możliwości oddawania krwi i narządów do przeszczepów
Instytucja ubezwłasnowolnienia
Obrona z urzędu
Eksperyment naukowy a ubezwłasnowolnienie
Opieka szpitalna więźniów
Przemoc ekonomiczna
Obywatelstwo
Dokumenty tożsamości
Mobilność
Przesłanki zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne
Procedura zawarcia małżeństwa przez osoby niepełnosprawne
Edukacja seksualna
Edukacja
Dostęp do oświaty
Zaopatrzenie uczniów niewidomych i słabo widzących w podręczniki
Dokumentacja oświatowa
System oceniania uczniów niepełnosprawnych
Edukacja na poziomie wyższym
Zdrowie
Oświadczenia woli w systemie publicznej opieki zdrowotnej
Poufność informacji medycznych
Ostrzeżenia na opakowaniach papierosów
Oświadczenie o zgodzie na aborcję
Utrudnienia w dostępie do refundacji
Prywatne ubezpieczenia zdrowotne
Habilitacja i rehabilitacja
Rehabilitacja lecznicza
Rehabilitacja zawodowa
Rehabilitacja społeczna
Habilitacja
Praca i zatrudnienie
Rozwiązania systemowe dotyczące służb zatrudnienia
Przepisy powodujące niższą konkurencyjność osób niepełnosprawnych na rynku pracy
Przepisy godzące w kontynuację zatrudnienia osób niepełnosprawnych
Monopol publicznych służb zatrudnienia w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym na rynku pracy
Brak zachęt do zatrudniania osób niepełnosprawnych w instytucjach publicznych
Pomoc dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin – pomoc społeczna i świadczenia rodzinne
Problematyka kryterium dochodowego
Problematyka usługi wspierającej w postaci umieszczenia w domu pomocy społecznej
Problematyka braku wyodrębnienia w systemie pomocy społecznej usług wspierających osoby niepełnosprawne w funkcjonowaniu w integracji
Problematyka ośrodków wspierających życie w integracji osób niepełnosprawnych objętych ustawą o ochronie zdrowia psychicznego
Problematyka mieszkalnictwa chronionego
Problematyka świadczeń rodzinnych
Dostęp do programów mieszkalnictwa
Uczestnictwo w życiu politycznym i publicznym
Gromadzenie danych statystycznych oraz innych w celu wdrażania polityki służącej realizacji postanowień Konwencji
Przykładowy katalog informacji
Polityka Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie równego traktowania (problem uprawnień organów państwa odpowiedzialnych za realizację takiej polityki)
Niepełnosprawność w prowadzonych dziś badaniach Statystyki publicznej
Statystyka publiczna a dane wrażliwe
Przetwarzanie danych wrażliwych (problem podstawy prawnej przetwarzania danych)
Sposoby gromadzenia i przechowywania informacji (oraz „normy uznane na arenie międzynarodowej”)
Dostęp do gromadzonych informacji
Problem ustawowego rozszerzenia możliwości przetwarzania danych wrażliwych
Gromadzenie danych w celu wdrażania Konwencji – nie zawsze chodzi o dane wrażliwe
Warunki ratyfikacji Konwencji oraz wdrożenia i monitoringu na szczeblu krajowym
Struktury rządu i miejsce organizacji pozarządowych osób niepełnosprawnych
Wdrażanie zapisów Konwencji
Część 1. Wyzwania
Część 2. Pomocne instrumenty
Część 3. Rola organizacji pozarządowych
Część 4. Budowanie strategii
Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych
Komentarz do tekstu Konwencji