Bibliografia
Okładla dla

Polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnychAutor/-ka Bożena Kołaczek
Wydawca Instytut Pracy i Spraw Socjalnych,
Warszawa, 2010
ISBN9788361125310
Liczba stron286


Hasło słownikowe Niepełnosprawność

Zasady, idee i wartości takie jak: równość, sprawiedliwość i solidaryzm społeczny stanowiły podstawę modelu państwa opiekuńczego – welfare state, gdzie państwo pełniło podstawową rolę w kształtowaniu i realizacji polityki społecznej. Europa powoli odchodzi od ideałów "welfare state"; na rzecz promowania "workfare state";, "welfare mix"; i welfare pluralism – państwa chroniącego pracę; aktywizacji, samosterowności i samodzielności życiowej obywateli, jednostek; od modelu państwa opiekuńczego do modelu społeczeństwa opiekuńczego, promując subsydiarność na poziomie narodowym i wspólnotowym. Współczesne państwa europejskie, w tym Polska, przechodzą od zasady "upaństwowienia" polityki społecznej do różnorodności podmiotów współdziałających w stanowieniu i realizacji polityki społecznej.
Opracowanie ma stanowić próbę pokazania rozwoju polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych w Polsce oraz uporządkowania i systematyzacji wiedzy odnośnie do podmiotów polityki społecznej, ich funkcji zakładanych i rzeczywistych, podstawowych celów i instrumentów polityki, zakreślających ramy przedmiotowe polityki społecznej wobec niepełnosprawnych w Polsce. Ocena rozwiązań polskich w zakresie świadczeń społecznych i polityki zatrudnienia osób niepełnosprawnych na tle innych krajów UE oraz zaproponowanie ewentualnych wniosków może posłużyć modyfikacji polskich rozwiązań z punktu widzenia kształtowania lepszych warunków życia, pełniejszej realizacji praw socjalnych i integracji społecznej osób niepełnosprawnych.
Polskę można zaliczyć do grupy krajów prowadzących politykę interwencji społecznej, ale z elementami integracji społecznej, która staje się podstawowym celem polityki wobec osób niepełnosprawnych. Jest to model oparty przede wszystkim na obowiązkowych ubezpieczeniach społecznych tak jak w systemie motywacyjnym (socjalna gospodarka rynkowa), ale z elementami gwarancji pewnych świadczeń w związku z niepełnosprawnością od urodzenia i na starość, a więc z elementami modelu instytucjonalno-redystrybucyjnego. Za zaliczeniem Polski do tego ostatniego modelu przemawia także istotny udział państwa w gwarantowaniu świadczeń (renty socjalne i z tytułu niepełnosprawności zarządzane i wypłacane w państwowym zakładzie ubezpieczeń społecznych, dofinansowania rehabilitacji zawodowej i społecznej z państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych), a także ważna rola samorządu terytorialnego przy wsparciu organizacji pozarządowych w bezpośrednim zapewnianiu świadczeń i usług osobom niepełnosprawnym.
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
WOKÓŁ ZASAD POLITYKI SPOŁECZNEJ. CEL I ZAKRES ANALIZY

Część pierwsza
Rozwój polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Teoria i praktyka.


Rozdział I
GENEZA POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Rozdział II
POLITYKA SPOŁECZNA I POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POLSCE

Rozdział III
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I NIEPEŁNOSPRAWNI W PODSTAWOWYCH NURTACH I TEORIACH POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział IV
NIEPEŁNOSPRAWNI I NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ W POLITYCE SPOŁECZNEJ. EWOLUCJA DEFINICJI NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Rozdział V MIĘDZYNARODOWA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. ONZ, MOP, UE.
2. Organizacje działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Część druga.
Podmioty polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych w Polsce


Rozdział I
PODMIOTY POLITYKI SPOŁECZNEJ W POLSCE – SYSTEMATYZACJA, FUNKCJE I PRZYPISANE ZADANIA
1. Klasyfikacje podmiotów
2. Rola administracji rządowej i zasada subsydiarności w polityce społecznej wobec osób niepełnosprawnych
3. Funkcje i zadania samorządu terytorialnego dotyczące działań wobec osób niepełnosprawnych zakres kompetencji
4. Wyspecjalizowane jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego
4.1. Rola regionalnych ośrodków polityki społecznej
4.2. Rola powiatowych centrów pomocy rodzinie
4.3. Rola ośrodków pomocy społecznej
5. Organizacje pozarządowe jako podmioty polityki społecznej

Rozdział II
SAMORZĄDOWA POLITYKA SPOŁECZNA WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Rola samorządu terytorialnego i jego instytucji wśród instytucji pomagających niepełnosprawnym
2. Działalność samorządów na rzecz osób niepełnosprawnych
2.1. Diagnoza potrzeb osób niepełnosprawnych
2.2. Programy działania gmin na rzecz osób niepełnosprawnych
2.3. Ocena działań samorządów gminnych w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych
2.4. Ocena działań samorządów gminnych w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych
3. Możliwości i bariery realizacji zadań gmin na rzecz osób niepełnosprawnych
4. Samorządy powiatowe samoocena realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
5. Skala i formy wsparcia osób niepełnosprawnych przez samorządy powiatowe w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia oraz rehabilitacji społecznej ze środków PFRON
6. Samorządy województwa samoocena realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
7. Samorządy: gmina – powiat województwo na rzecz osób niepełnosprawnych

Rozdział III
ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I OBYWATELSKA POLITYKA SPOŁECZNA

Rozdział IV
ROLA RODZINY W POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Funkcje rodzin osób niepełnosprawnych
2. Rodzina jako źródło wsparcia
3. Wymiar pokoleniowy i międzypokoleniowy wsparcia osób niepełnosprawnych
4. Warunki życia gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi
5. Wpływ niepełnosprawności na funkcjonowanie rodziny
6. Rodzina jako podmiot polityki społecznej
7. Podmioty pomocy dla rodzin osób niepełnosprawnych
8. Niepełnosprawne dziecko w rodzinie

Rozdział V
ZAKŁAD PRACY JAKO PODMIOT POLITYKI SPOŁECZNEJ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Tradycyjne podejście do roli zakładu pracy
2. Funkcje zakładu pracy wobec niepełnosprawnych pracowników
2.1. Funkcja zatrudnieniowa (ekonomiczna)
2.2. Funkcja socjalna
2.3. Funkcja medyczno-rehabilitacyjna
2.4. Funkcja integracyjna
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako nowe podejście strategiczne pracodawców wobec niepełnosprawności w przedsiębiorstwie

Część trzecia
Instrumenty realizowanej w Polsce polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych i prawa osób niepełnosprawnych w różnych obszarach życia


WPROWADZENIE

Rozdział I
LIKWIDACJA BARIER FUNKCJONALNYCH

Rozdział II
WARUNKI DOSTĘPU DO USŁUG SPOŁECZNYCH I KORZYSTANIA Z PRAW SOCJALNYCH I OBYWATELSKICH
1. Turnusy rehabilitacyjne (ochrona zdrowia)
2. Edukacja dzieci niepełnosprawnych
3. Zatrudnienie osób niepełnosprawnych
3.1. Uprawnienia bezrobotnego i poszukującego pracy
3.2. Uprawnienia osoby zatrudnionej
4. Korzystanie z kultury i sztuki
5. Sport, turystyka i rekreacja
6. Prawa obywatelskie

Rozdział III
ULGI PODATKOWE I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE
1. Ulgi podatkowe
2. Świadczenia z systemu świadczeń rodzinnych
3. Świadczenia społeczne z tytułu niezdolności do pracy - z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
4. Możliwości łączenia dochodów ze świadczeń społecznych i z pracy
5. Pomoc społeczna
PODSUMOWANIE

Część czwarta
Polityka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych w krajach Unii Europejskiej - cele, zasady i instrumenty


Rozdział I
MODELE POLITYKI SPOŁECZNEJ – TEORIA I PRAKTYKA
1. Podstawowe modele polityki społecznej
2. Modele polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych

Rozdział II
ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE JAKO ELEMENT POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
1. Źródło finansowania świadczeń zastępujących dochód z pracy
2. Definicje, kryteria i kategorie niezdolności do pracy, uprawniające do świadczenia rentowego
3. Podstawowe warunki uprawniające do świadczeń
4. Czynniki określające poziom świadczeń rentowych
5. Dodatki do świadczenia rentowego dla osoby niezdolnej do pracy
6. Świadczenia rodzinne dla osób pozostających na utrzymaniu rentobiorcy
7. Renta socjalna, czyli świadczenie dla osoby niepełnosprawnej od urodzenia lub z niepełnosprawnością nabytą w młodości
8. Świadczenia dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem i dla opiekunów
9. Renta minimalna i renta maksymalna – wpływ stanu rodzinnego na ich poziom
10. Ulgi podatkowe dla świadczeń rentowych z tytułu niezdolności do pracy i pokrewnych
Łączenie pobierania renty z dochodami z pracy

Rozdział III
POLITYKA ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
1. Podstawowe cele i systemy zatrudnienia.
2. Preferencje w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
3. Podsumowanie.

Część piąta
Jaka polityka społeczna wobec osób niepełnosprawnych w Polsce?


PODSUMOWANIE I WNIOSKI
O NOWY MODEL POLITYKI SPOŁECZNEJ WOBEC OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PROPONOWANE KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ.


LITERATURA CYTOWANA
WYKAZ CYTOWANYCH AKTÓW PRAWNYCH
WYKAZ TABEL
WYKAZ ZESTAWIEŃ