Bibliografia

Samorządy pełnią doniosłą rolę w kształtowaniu polityk publicznych na lokalnym poziomie. Idea subsydiarności i decentralizacji realizowana w Unii Europejskiej odnosi się do organizacji struktur władzy na wszystkich szczeblach: wspólnotowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Zróżnicowany zakres kompetencji oraz autonomii sprawiają, że to właśnie władze lokalne najlepiej znają specyfikę oraz potrzeby mieszkanek i mieszkańców oraz mają najszerszą wiedzę o regionalnym kapitale, zarówno gospodarczym, jak i społecznym. W tym kontekście, wyzwaniem jest promowanie pojmowania polityki publicznej jako narzędzia przeciwdziałania nierównościom. Można tego dokonać poprzez włączenie nowych perspektyw, pomagających odnaleźć i zmierzyć oddziaływanie realizowanej dotychczas polityki publicznej na życie różnych grup dyskryminowanych: imigrantów, osób z niepełnosprawnościami, kobiet, osób starszych, etc.
z Wprowadzenia