Bibliografia
Okładla dla

Polityka publiczna wobec ubóstwa i wykluczenia społecznegoRedakcja Cezary Żołędowski , Dr hab. Ryszard Szarfenberg , Maria Theiss
Wydawca Wydawnictwo ELIPSA, Wars,
Warszawa, 2010
ISBN978-83-7151-897-3
Liczba stron279


Redaktorzy tej publikacji i autorzy zawartych w niej artykułów identyfikują się z polityką społeczną rozumianą jako nauka i działalność, która ma na celu tworzenie systemowych rozwiązań problemów społecznych, a w tym ubóstwa i wykluczenia społecznego. O ile ubóstwo jest kojarzone głównie z materialnymi aspektami życia (niedostatek tego, co zaspokaja podstawowe potrzeby), problem drugi przedstawiany jest jako zagadnienie dotyczące międzyludzkich więzi. Oba aspekty są uwzględniane w dyskursie o polityce społecznej, definiowanej przez Antoniego Rajkiewicza - naszego nestora i przewodnika - jako kształtowanie warunków życia i stosunków międzyludzkich. Pierwsze decydują o poziomie zaspokojenia podstawowych potrzeb, a więc również o ubóstwie i zamożności. Drugie natomiast są kwintesencją myślenia w kategoriach integracji i wykluczenia społecznego - bez dobrej jakości i różnorodnych relacji z innymi trudno liczyć na udane uczestnictwo społeczne. Połączenie ze sobą problematyki ekonomicznej i społecznej w perspektywie etycznej i normatywnej oraz podejścia systemowego jest charakterystyczne dla naszego myślenia o polityce społecznej. Wychodzimy przy tym poza krajowe problemy i ich całościowo ujęte rozwiązywanie. Uwzględniając wymiar między-i ponadnarodowy problemu ubóstwa, Polska należy do krajów lepiej sytuowanych, będąc przy tym członkiem dwóch elitarnych klubów: Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Obie organizacje skupiają najbogatsze społeczeństwa, które od dawna już realizują w praktyce idee polityki przeciwdziałania ubóstwu w skali globalnej. Przejawia się to wieloma inicjatywami zaliczanymi do kategorii pomocy rozwojowej, której beneficjentem była i jest również Polska (wewnętrzna polityka spójności regionalnej UE). Pomaganie ubogim krajom można rozumieć analogicznie do pomagania ubogim osobom czy gospodarstwom domowym. W obu przypadkach zadawane są te same trudne pytania - jak pomagać skutecznie i efektywnie, jak wspierać, żeby nie zaszkodzić? Zmienia się tylko perspektywa - uwagę przenosimy z jednostek i rodzin na duże skupiska ludności identyfikowane terytorialnie (np. regiony, kraje). (fragment)

Spis treści:

Od redaktorów
Public Policy Against Poverty and Social Exclusion
Biogramy autorów

Część I. Wymiar międzynarodowy

Włodzimierz Anioł
Jak walczyć ze światowym ubóstwem?
Anna Kurowska
Rola wzrostu gospodarczego w walce z ubóstwem
Bartosz Pieliński
Granice jako źródła biedy? Dyskusje wokół polityki liberalizacji handlu
Piotr W Zawadzki
Instytucje międzynarodowe w walce z ubóstwem i wykluczeniem
Mirosław Księżopołski
Modele polityki społecznej a ograniczanie problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego
Tomasz Mering
Strategie przeciwko wykluczeniu społecznemu i ubóstwu w Szkocji
Aleksandra Zubrzycka-Czarnecka
Gwarantowane prawo do mieszkania we Francji
Tomasz Mering
Po upadku Apartheidu - strategie rozwoju społecznego w Republice Południowej Afryki

Część II. Wybrane obszary polityki i instrumenty

Barbara Rysz-Kowalczyk
Samorząd terytorialny wobec ubóstwa i wykluczenia społecznego. Model instytucjonalno-prawny
Grażyna Spytek-Bandurska
Aktywizacja zawodowa osób marginalizowanych społecznie
Gertruda Uścińska
Minimalne standardy zabezpieczenia społecznego a ubóstwo
Ryszard Szarfenberg
Minimalny dochód gwarantowany i pomoc społeczna
Grażyna Magnuszewska-Otulak
Marginalizacja w ochronie zdrowia
Justyna Godlewska
Edukacja a problemy ubóstwa i wykluczenia społecznego
Małgorzata Oldak
Gospodarka społeczna jako instrument w walce z wykluczeniem społecznym
Łukasz Łotocki
Marketing społeczny wobec przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu
Julian Auleytner
W poszukiwaniu strategii przeciwdziałania ubóstwu niezawinionemu - Rzecznik Praw Obywatelskich o ubóstwie dzieci

Indeks