Bibliografia
Okładla dla

Polityka kobiecości jako pedagogika różnicAutor/-ka Lucyna Kopciewicz
Wydawca Oficyna Wydawnicza IMPULS,
Kraków, 2003
ISBN83-7308-200-X
Liczba stron240


Obszar Nauka
Przesłanki Płeć

Prezentowana książka wpisuje się w nurt feministycznych rozważań poświęconych problematyce odtwarzania nierówności płciowych. Nie jest to temat często poruszany w dyscyplinach pedagogów. Publikacja zawiera interpretacje badań empirycznych, dotyczących kwestii kobiecości. Czytelnicy zainteresowani problemami "wieloznaczeniowości znaczeń kobiecości" znajdą w książce bogatą literaturę polsko-francuską, angielskojęzyczną, szerokie omówienie nurtów zarówno strukturalistycznego, jak i poststruktualistycznego myślenia na ten temat. Pozycja ta prezentuje bogaty repertuar teorii i orientacji feministycznych, nie dość jeszcze upowszechnionych na polskim rynku wydawniczym, takich jak np.: feminizm radykalny, liberalny, socjalistyczny. Autorka szeroko omawia teorie inicjujące dyskurs feministyczny. Książka kierowana jest głównie do nauczycieli, pedagogów, organizatorów kultury, rodziców i młodzieży, studentów, socjo- i psychoterapeutów."
(ze strony Wydawcy)


SPIS TREŚCI
Przedmowa
Wprowadzenie. Kłopotliwe konteksty analiz współczesności – rodzaj, polityka, pedagogika
Publiczne – prywatne a dylematy feministycznej polityki tożsamości
Feministyczne zmagania z kobiecością
Kobiecość jako kategoria epistemologiczna
Kobiecość jako kategoria polityczna
Deterytorializacja pedagogiki
Pedagogika codzienności – studia kulturowe
Pedagogiczny wymiar odtwarzania kultury
Pedagogika krytyczna i problem różnic
Pedagogika różnic – próba definicji 

Rozdział 1
Psychologiczna i socjologiczna perspektywa analiz procesu nabywania tożsamości płci
Psychologiczne mechanizmy kształtowania się tożsamości płciowej
Perspektywa freudowska – identyfikacja i separacja
Koncepcja uczenia się społecznego

Kształtowanie się tożsamości płciowej a procesy poznawcze
Role płciowe, stereotypy płci
Socjologiczna perspektywa analiz procesu nabywania tożsamości płci
Odtwarzanie kultury – teoria „głosu” B. Bernsteina
Habitus jako „zmysł społeczny”. Teoria społeczna P. Bourdieu
Pedagogika różnic jako polityka płci – feministyczna krytyka rodzajowego przygotowania do uczestnictwa w życiu społecznym
Myślenie o płci/rodzaju w kontekście kultury polskiej.
Przedpole badań

Rozdział 2
Kulturowe znaczenia kobiecości a pedagogika różnic – badania własne
Problem i cel badań
Konstrukcja narzędzia badawczego
Metoda badań
Analiza fenomenograficzna a problematyka badania wiedzy ‘codziennej”
Lebenswelt – fenomenologiczny świat życia
Etnometodologia – badanie codzienności
Codzienność jako praktyka podtrzymywania iluzji wspólnego świata – teoria społeczna P. Bourdieu
Fenomenografia
Konstrukcja próby badawczej
Czas przeprowadzania badań empirycznych
Procedura interpretacji wyników badań fenomenograficznych
Procedura interpretacji materiału badawczego z punktu widzenia teorii społecznej P. Bourdieu oraz teorii „odtwarzania głosu” B. Bernsteina
Problem uogólnień wyników badań fenomenograficznych
Sposób prezentacji wyników badań i konstrukcji empirycznej części pracy

Rozdział 3
Kulturowe znaczenia kobiecości
Interpretacja wyników badań
Atrakcyjny wygląd
Kobiece zachowanie
Prawdziwe wnętrze
Fizjologia
Umysł
Natura czy kultura – skąd pochodzi kobiecość?
Kobiecość – niekobiecość. Poszukiwanie granic „legalnych” reprezentacji
Kobiecość „zewnętrzna” jako kapitał kulturowy
Androcentryzm i przymusowa heteroseksualność

Rozdział 4
Kobiecość i męskość jako kategorie polityczne. Pedagogika różnic a „wyczucie miejsca” (le sens du placement)

Rozdział 5
Kobiecość a reprezentacje płciowego podziału pracy – czyli o iluzji doskonałego podziału świata

Rozdział 6
Obraz świata niemożliwego a habitusowy mechanizm reprodukcji różnic rodzajowych
Proces socjalizacji jako nabywanie „zmysłu” społecznego
Koncepcja „utraty świata” P. Bourdieu w badaniu problematyki odtwarzania porządku społecznego
Androgynia a koncepcja „utraty świata”
Przemoc jako początek porządku społecznego
Uwagi na marginesie – natura i oczywistość

Rozdział 7
Kobieta wyzwolona. Nowe kategorie samoidentyfikacji a zdrowy rozsądek
Zakończenie
Kobiecość edukacja. Czym jest pedagogika feministyczna?
Pole społeczne edukacji a ograniczenia pedagogiki feministycznej.
Bibliografia